suportio.pl

Blog tematyczny o biznesie, pracy i edukacji.

Biznes

Skup długów

Skup długów

Skupem długów zajmuje się coraz więcej firm. Na czym polega i jakie znaczenie dla wierzyciela i dłużnika ma dokonanie takiej czynności?

Co to jest skup długów?

Skup długów to potoczna nazwa dla przewidzianej w przepisach kodeksu cywilnego cesji wierzytelności, która zakłada, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Wyjątek stanowią okoliczności, w których sprzeciwia się temu:

  • ustawa,

  • zastrzeżenie umowne,

  • właściwości zobowiązania.

Jak wynika wprost z powyższej definicji, do skupu długu przez osobę trzecią lub firmę, nie jest wymagana zgoda dłużnika. Powinien on zostać jednak zawiadomiony o takiej cesji. Dlaczego? Jeżeli bowiem zbywca nie zawiadomi dłużnika o tym, że dług został sprzedany, wówczas spełnienie świadczenia do rąk dotychczasowego wierzyciela, ma skutek względem nabywcy. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dłużnik w chwili spełnienia świadczenia wiedział o cesji.

Strony i przedmiot cesji

Stronami cesji wierzytelności są:

  • cedent,

  • cesjonariusz.

Cedentem (z łac. cedens, czyli ustępujący) to wierzyciel, który decyduje się pozbyć prawa do wierzytelności. Cesjonariusz jest to zaś osoba trzecia, która nabywa prawo do wierzytelności. Co ważne, razem z wierzytelnością nabywa on wszelkie prawa z nią związane, a w szczególności roszczenia o zaległe odsetki.

Co może być przedmiotem skupu długu? Mogą być to wierzytelności wymagalne, czyli takie, których termin zapłaty już minął oraz niewymagalne, inaczej przyszłe, czyli wierzytelności, których termin spłaty jeszcze nie minął. Co więcej, skupem długów może być objęta ich całość lub tylko część.

Przepisów dotyczących cesji wierzytelności nie stosuje się jednak do długów, które są związane z dokumentami na okaziciela lub zbywalnymi przez indos.

W jakiej formie skupowane są długi?

Zasadą jest, że ustawodawca nie określił formy dla dokonania cesji wierzytelności. Zgodnie z przepisami może być to umowa sprzedaży – i z taką mamy najczęściej do czynienia – ale też zamiany, darowizny lub innej umowy, która zobowiązuje do przeniesienia wierzytelności na nabywcę. Wyjątkiem są sytuacje, w których przepisy swymagają zawarcia określonego rodzaju umowy lub zastrzegły to strony w umowie.

Jeżeli wierzytelność, która ma być przedmiotem cesji została stwierdzona pismem, jej przelew musi zostać stwierdzony w takiej formie..

Skup długów w Warszawie

Firm zajmujących się skupem długów w Warszawie i innych miastach Polski z roku na rok jest coraz więcej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby cesjonariuszem była wprawdzie osoba prywatna, jednak skupem długów zajmują się najczęściej profesjonalne firmy windykacyjne.

Ile można otrzymać sprzedając swój dług? Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Wiele zależy nie tylko od samej wysokości długu, ale też od sytuacji finansowej dłużnika. Jest ona z jednym z punktów, które podlegają analizie przez cesjonariusza, zwłaszcza wtedy, gdy jest to profesjonalny podmiot. Na cenę, jaką oferuje wpływa także ryzyko związane z transakcją – należy bowiem pamiętać, że cesjonariusz nie skupuje długów po to, aby jedynie pomóc cedentowi, ale odzyskać dług z należnymi odsetkami od dłużnika.

 

Udostępnij