Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Motywowanie kadr

Przewagę konkurencyjną banku umożliwiają w głównej mierze dobrze umotywowani pracownicy, nie zaś kapitał, technologia czy informacja. Trudniej bowiem pozyskać, ukształtować i umotywować pracowników…

Jak rozwijały się ubezpieczenia

Tytuł jego pracy brzmiał: Breslau Tables of Mortality (Wrocławskie tablice umieralności). W swoich badaniach Halley wykorzystał materiał pochodzący z opracowania pt. Refleksje o życiu i śmierci…

Regulacja franchisingu w Stanach Zjednoczonych

W krajach Unii Europejskiej oprócz Francji, która 31 grudnia 1989 roku, na prośbę Francuskiej Federacji Franchisingowej, przyjęła ustawę o ujawnieniu wszelkich informacji dotyczących sprzedawanych…

Strukturalny charakter marketingu

Strukturalny charakter marketingu powoduje, że istotne znaczenie ma nie tylko wielkość zasobów, lecz również ich struktura. Poszczególne instrumenty i działania marketingowe mogą być bowiem kreowane…

Biuletyn – dalszy opis

Możesz go również poinformować o promocjach, zniżkach za terminowe spłaty i wszelkich zaplanowanych prezentacjach i wystąpieniach. Jeśli ktoś recenzował którąś z Twoich prezentacji, poinformuj o tym,…

Skromny budżet na badania marketingowe lub jego brak

Analiza rynku jest szczególnym przykładem badania marketingowego o fundamentalnym znaczeniu. Jeżeli w naszej firmie przeznacza się niewiele pieniędzy na badania rynku lub w ogóle brak na to środków,…

Czym jest analiza skupień

Analiza skupień (cluster analysis) obejmuje techniki, których skupień celem jest połączenie badanych czynników lub obiektów (respondentów badań) w bardziej homogeniczne grupy. Grupy są wyodrębniane w…

Zintegrowana struktura marketingu

Z rysunku wynika, że między instrumentami it a i2 mogą zachodzić dwojakiego rodzaju zależności. Zmiana wielkości sprzedaży z punktu A1 do punktu A2 lub z punktu B1 do punktu B2 wymaga zmiany stopnia…

Jak funkcjonuje franchising – kontynuacja

Obowiązkiem franchise-dawcy jest przygotowanie podręcznika operacyjnego, w którym przedstawia przyszłym franchise- -biorcom wszelkie niezbędne informacje potrzebne do prowadzenia działalności30.…

Wybór listy wyodrębnianych segmentów rynku

W wielu przypadkach poprawne wyodrębnienie segmentu rynku może nastąpić jedynie na podstawie różnorodnych kryteriów specyficznych. W przypadku artykułów żywnościowych mogą to być np. częstotliwość…

Podejście do zarządzania strategicznego w bankach

Kolejnym istotnym wyróżnikiem zarządzania strategicznego jest horyzont czasowy podejmowanych decyzji. Zwykle jest to okres długi, ponadpięcioletni. Zarówno w teorii, jak i w praktyce podejście do…