Formy zorganizowanych rynków hurtowych

Działalność hurtowa jest prowadzona także za pomocą takich form organizacyjnych, które ułatwiają koncentrację obrotów handlowych i ich lokalizację w jednym miejscu. Przybierają one postać zorganizowanych rynków, na których dochodzi do trans- akcji między wieloma sprzedawcami i nabywcami. Podstawowymi formami zorganizowanych rynków handlu hurtowego są17:

Czytaj dalej Formy zorganizowanych rynków hurtowych

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie

Należy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli przedsiębiorstwo nie potrafi przezwyciężyć trudności z zarabianiem oraz niedostatecznie kontroluje wydawanie pieniędzy, to grożą mu problemy z zaspokajaniem swoich zobowiązań finansowych. Kon- sekwenqą tego może być:

Czytaj dalej Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie

Wykorzystanie dowcipów z brodą

Czy sam fakt, że dowcip jest na temat, wystarczająco uzasadnia jego wykorzystanie w prezentacji? I czy powiązanie anegdoty z tematem prezentacji gwarantuje sukces? A jeśli jest to dowcip z brodą i każdy słuchacz już go kiedyś słyszał? Często spotykam się z pytaniem, czy należy unikać takich dowcipów. Oczywiście, że nie! A czy stary dowcip może w ogóle rozbawić słuchaczy? Oczywiście, że tak!

Czytaj dalej Wykorzystanie dowcipów z brodą

PRANIE PIENIĘDZY

Proceder nazywany „praniem pieniędzy”1> polega na włączaniu do legalnego obiegu pochodzącego z przestępstw pieniądza krajowego i walut zagranicznych. Pieniądze pochodzące z przestępczej działalności, na przykład z detalicznej sprzedaży narkotyków, występują zazwyczaj w postaci gotówki. Jej wpłacenie na rachunki bankowe i włączenie do obrotu bezgotówkowego nadaje tym środkom pozory legalności. W polskich warunkach mogą to być także pieniądze pochodzące z nierejestrowanej i nieopodatkowanej działalności gospodarczej.

Czytaj dalej PRANIE PIENIĘDZY

Zarządzanie zbieraniem informacji w audycie marketingowym

Audytor musi nie tylko mieć odpowiednie cechy osobowe, ale także powinien wiedzieć, jakie zagrożenia i problemy może napotkać w trakcie przeprowadzania audytu. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest przeładowanie informacjami. Dotyczy to głównie początkujących audytorów, którzy nie chcąc pominąć jakiegoś ważnego dokumentu lub osoby, gromadzą mnóstwo danych, a później mają trudności z ich selekcjonowaniem i analizowaniem. Przeładowanie informacjami nierzadko uniemożliwia identyfikację faktycznych problemów organizacji, co wpływa na pogorszenie jakości audytu. Oprócz tego osoby, które mają udzielać informacji audytorowi, często robią to bardzo niechętnie, któż bowiem lubi być oceniany. W konsekwencji może on otrzymać informacje cząstkowe, mylne (ukrywanie stanu faktycznego) albo nieistotne dla całości prac. Tego typu problemy może rozwiązać, odpowiednio postępując, osoba mająca cechy audytora efektywnego. Należy też zadbać o to, aby proces audytu postępował zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przedłużanie pewnych etapów może być przyczyną niechęci do dalszej współpracy, a także powodować, że zebrane wcześniej dane staną się nieaktualne.

Czytaj dalej Zarządzanie zbieraniem informacji w audycie marketingowym

Motywowanie kadr

Przewagę konkurencyjną banku umożliwiają w głównej mierze dobrze umotywowani pracownicy, nie zaś kapitał, technologia czy informacja. Trudniej bowiem pozyskać, ukształtować i umotywować pracowników oraz wytworzyć właściwe relacje interpersonalne między nimi niż zdobyć potrzebne środki finansowe czy materialne. Z tego punktu widzenia problematykę motywowania kadr należy zaliczyć do ważnego, a jednocześnie najbardziej zaniedbanego obszaru krajowej praktyki zarządzania.

Czytaj dalej Motywowanie kadr

Jak rozwijały się ubezpieczenia

Tytuł jego pracy brzmiał: Breslau Tables of Mortality (Wrocławskie tablice umieralności). W swoich badaniach Halley wykorzystał materiał pochodzący z opracowania pt. Refleksje o życiu i śmierci urodzonych i zmarłych we Wrocławiu – wrocławskiej statystyce urodzeń i śmierci, którą w 1689 r. zestawił ówczesny pastor kościoła Marii Magdaleny, Kacper Neuman.

Czytaj dalej Jak rozwijały się ubezpieczenia

Regulacja franchisingu w Stanach Zjednoczonych

W krajach Unii Europejskiej oprócz Francji, która 31 grudnia 1989 roku, na prośbę Francuskiej Federacji Franchisingowej, przyjęła ustawę o ujawnieniu wszelkich informacji dotyczących sprzedawanych rzeczy/praw przed dokonaniem transakcji, nie istnieją osobne uregulowania dotyczące franchisingu. Jedynym ogólnym aktem prawnym przyjętym przez wszystkie państwa Unii jest wspomniane już rozporządzenie Komisji Europejskiej z 1988 roku.

Czytaj dalej Regulacja franchisingu w Stanach Zjednoczonych

Strukturalny charakter marketingu

Strukturalny charakter marketingu powoduje, że istotne znaczenie ma nie tylko wielkość zasobów, lecz również ich struktura. Poszczególne instrumenty i działania marketingowe mogą być bowiem kreowane w warunkach istnienia różnego rodzaju zasobów. Niedostatek pewnych zasobów oraz nadmiar innych mogą powodować, że nie można osiągnąć pożądanego stopnia zintegrowania instrumentów i działań. Marketing może być wówczas zarówno mało oszczędny, jak i mało skuteczny w procesie kształtowania zjawisk rynkowych.

Czytaj dalej Strukturalny charakter marketingu