Jak działają banki w naszym kraju

W skład zespołu autorskiego wchodzą pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu zajmujący się od dłuższego czasu problematyką bankową. W zespole autorskim są również pracownicy następujących banków: Narodowy Bank Polski – Oddział Okręgowy we Wrocławiu (Joanna Bronny-Donda), Bank Zachodni – Centrala we Wrocławiu (Józef Dudziak, Grzegorz Rogowski), Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni – Centrala we Wrocławiu (Stanisław Kowalczyk). Współpracują oni od wielu lat z Wydziałem Zarządzania i Informatyki AE.

Czytaj dalej Jak działają banki w naszym kraju

Wykorzystywanie określonych kanałów dystrybucji

Łatwość zastępowania jednych produktów innymi sprawia, że oferowany przez pośredników poziom usług jest często czynnikiem rozstrzygającym o ich wyborze. Jeśli uwzględnia się różne rodzaje produktów, można ogólnie stwierdzić, że dla towarów powszechnego użytku kanał dystrybucji jest najczęściej dłuższy i pośredni, a dla towarów wybieralnych i luksusowych – krótszy i bezpośredni.

Czytaj dalej Wykorzystywanie określonych kanałów dystrybucji

Trzy podstawowe typy ugrupowań kapitałowych

Ugrupowanie koncernowe charakteryzuje się tym, że spółka zarządzająca ugrupowaniem posiada ponad 50% akcji w każdej ze spółek „córek”. Równocześnie w jakimś stopniu zarządza nimi, spełniając jednak na ich rzecz pewne funkcje natury podstawowej, strategicznej oraz usługowej, pozostawiając im całą działalność operacyjną (spółki „córki” realizują właściwe im zadania podstawowe, mają własną, zyskowo twórczą domenę przedmiotową). W przypadku ugrupowania koncernowego spółka zarządzająca posiada zasadniczo dwa źródła dochodów. Pierwszym z nich są dochody uzyskiwane z własnej działalności, którą sama prowadzi (np. bezpośrednio podlega jej jakiś oddział), a drugim – dywidendy pobierane od spółek „córek”.

Czytaj dalej Trzy podstawowe typy ugrupowań kapitałowych

Rada Funduszu a banki

Środki Funduszu pochodzą z założycielskiej wpłaty Ministerstwa Finansów i NBP oraz obowiązkowych wpłat banków. Banki i zrzeszenia regionalne banków spółdzielczych są obowiązane wpłacać na rzecz Funduszu obowiązkowe opłaty roczne wysokość opłaty na kolejny rok określa Rada Funduszu. Na 1999 r. ustalono opłatę obowiązkową w wysokości 0,24% sumy aktywów bilansowych, gwarancji i poręczeń ważonych ryzykiem oraz 0,12% zobowiązań pozabilansowych. Dla banków Polska Kasa Opieki SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy oraz Bank Gospodarki Żywnościowej SA obowiązkowa opłata roczna naliczana będzie w 1999 r. w wysokości odpowiednio 0,12% i 0,6%. Ustalenie dla tych banków niższej stawki procentowej jest uzasadnione faktem, że gromadzą one większość krajowych wkładów w złotych i obcych walutach.

Czytaj dalej Rada Funduszu a banki

Formy zorganizowanych rynków hurtowych

Działalność hurtowa jest prowadzona także za pomocą takich form organizacyjnych, które ułatwiają koncentrację obrotów handlowych i ich lokalizację w jednym miejscu. Przybierają one postać zorganizowanych rynków, na których dochodzi do trans- akcji między wieloma sprzedawcami i nabywcami. Podstawowymi formami zorganizowanych rynków handlu hurtowego są17:

Czytaj dalej Formy zorganizowanych rynków hurtowych

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie

Należy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli przedsiębiorstwo nie potrafi przezwyciężyć trudności z zarabianiem oraz niedostatecznie kontroluje wydawanie pieniędzy, to grożą mu problemy z zaspokajaniem swoich zobowiązań finansowych. Kon- sekwenqą tego może być:

Czytaj dalej Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie

Wykorzystanie dowcipów z brodą

Czy sam fakt, że dowcip jest na temat, wystarczająco uzasadnia jego wykorzystanie w prezentacji? I czy powiązanie anegdoty z tematem prezentacji gwarantuje sukces? A jeśli jest to dowcip z brodą i każdy słuchacz już go kiedyś słyszał? Często spotykam się z pytaniem, czy należy unikać takich dowcipów. Oczywiście, że nie! A czy stary dowcip może w ogóle rozbawić słuchaczy? Oczywiście, że tak!

Czytaj dalej Wykorzystanie dowcipów z brodą