Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Zasada realności ochrony ubezpieczeniowej

Pod określeniem finansów zakładu ubezpieczeń należy rozumieć zjawiska ekonomiczne, związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych w celu prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

Rezultaty działalności każdego przedsiębiorstwa we wszystkich jego obszarach zbiegają się głównie na płaszczyźnie finansowej. Wynik finansowy stanowi główne kryterium działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Także zakład ubezpieczeń powinien funkcjonować tylko wówczas, gdy jego działalność przynosi w długim okresie dochód.

Dochód daje zatem materialną podstawę trwania i rozwoju zakładu ubezpieczeń. Jako cel – dochód występuje w funkcjonowaniu zakładów ubezpieczeniowych zorganizowanych zarówno w formie spółek akcyjnych, jak i towarzystw wzajemnych.

Przejawem realizowania przez zakłady ubezpieczeń zasady realności ochrony ubezpieczeniowej jest przede wszystkim gwarancja pewności, że w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia losowego – zakład ubezpieczeń spełni swoje zobowiązanie wynikające z umowy ubezpieczenia i wypłaci poszkodowanemu świadczenie lub odszkodowanie.

W związku z nasilającą się konkurencją oraz z rozwojem technologii dochodzi również do komplikacji procesów w zakresie zarządzania, w tym zwłaszcza na płaszczyźnie finansowej. Jednakże zjawisko to nie może być podstawą do tego, aby znaczenie gospodarki finansowej zostało umniejszone w całokształcie działalności zakładu, ani też nie może przyczynić się do zafałszowania lub zniekształcenia podstawowych kategorii ekonomiczno-finansowych. Przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o rachunkowości, a także akty wykonawcze szczegółowo regulują podstawowe zasady prowadzenia działalności finansowej każdego zakładu. Ogólny schemat przychodów i kosztów zakładu ubezpieczeń pokazano na rysunku 14.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.