Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Wykorzystywanie określonych kanałów dystrybucji

Łatwość zastępowania jednych produktów innymi sprawia, że oferowany przez pośredników poziom usług jest często czynnikiem rozstrzygającym o ich wyborze. Jeśli uwzględnia się różne rodzaje produktów, można ogólnie stwierdzić, że dla towarów powszechnego użytku kanał dystrybucji jest najczęściej dłuższy i pośredni, a dla towarów wybieralnych i luksusowych – krótszy i bezpośredni.

Znajomość cech segmentu rynku i cech produktu jest niewystar- Cechy czającą przesłanką kształtowania przez przedsiębiorstwo kana- przedsiębiorstwa łów dystrybucji. W praktyce bierze się pod uwagę również czynniki wewnętrzne, a więc dotyczące przedsiębiorstwa.

Jednym z tych czynników są zasoby finansowe przedsiębiorstwa. Może się zdarzyć, że producent powinien wykorzystać droższy kanał dystrybucji. Nie robi tego jednak, ponieważ nie dysponuje niezbędnymi zasobami.

Reputacja przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie z punktu widzenia łatwości nawiązywania przez producenta kontaktów z przedsiębiorstwami pośredniczącymi. Im lepsza jest reputacja przedsiębiorstwa, tym łatwiej jest mu nawiązywać współpracę z bardziej renomowanymi pośrednikami.

O możliwości wykorzystania określonych kanałów dystrybucji decydują również: baza techniczna (magazynowa i transportowa) oraz lokalizacja zakładu wytwórczego w stosunku do obsługiwanego rynku.

Jeśli wyboru kanału dystrybucji dokonuje producent, to musi on uwzględnić również możliwości pośredników do wykonywania czynności, których nie może on sam się podjąć. Z punktu widzenia producenta pozycja potencjalnego pośrednika i jego cele powinny być zgodne z jego własnymi.

Struktura Do czynników zewnętrznych ograniczających swobodę wyboru dystrybucji kanału należy struktura dystrybucji. Przed dokonaniem wyboru należy więc zbadać strukturę przedsiębiorstw pośredniczących i ich pozycję na rynku.

Cechy innych Projektując dla siebie kanały dystrybucji, przedsiębiorstwo musi przedsiębiorstw także uwzględnić fakt występowania na rynku innych przedsiębiorstw wytwarzających takie same lub podobne produkty oraz wykorzystujących określone kanały dystrybucji. Istniejące kanały innych producentów mogą bowiem stanowić pewną barierę. W takiej sytuacji należy podjąć decyzję, czy wykorzystywać te same kanały czy też wprowadzić inne. Ze względu na sposób postępowania konsumenta przy zakupie towarów w wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie podobnych kanałów, choć przedsiębiorstwo może wprowadzać innowacje w dystrybucji i wykorzystywać nowe, nawet unikatowe kanały dystrybucji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.