Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Wybór listy wyodrębnianych segmentów rynku

W wielu przypadkach poprawne wyodrębnienie segmentu rynku może nastąpić jedynie na podstawie różnorodnych kryteriów specyficznych. W przypadku artykułów żywnościowych mogą to być np. częstotliwość zakupów, lojalność wobec marki produktu, a w przypadku artykułów nieżywnościowych – postawy konsumentów, ich preferencje itp. Dla niektórych artykułów można wyodrębnić segment rynku na podstawie cech konsumentów, określających w wyraźny sposób przeznaczenie produktu (np. artykuły dietetyczne, pasty do zębów dla palących papierosy, produkty kosmetyczne), bądź rodzaju dóbr komplementarnych (artykuły odzieżowe, związane z wyposażeniem mieszkań itp.).

W procesie dokonywania segmentacji rynku stale się pojawia pytanie o uzasadnioną (optymalną) liczbę wyodrębnionych segmentów. Ścierają się tu zwykle dwie tendencje. Jedna, zmierzająca do wyróżniania niewielkiej liczby segmentów, nawet kosztem utraty ich homogenicznego charakteru, wynika z chęci uzyskiwania tzw. korzyści skali. Z kolei druga, stawiająca sobie za cel wyodrębnienie maksymalnie homogenicznych segmentów kosztem zwiększenia ich liczby, wynika z łatwiejszego dostosowania struktury marketingu-mix do bardziej jednorodnych potrzeb konsumentów.

Wybór jednej z opcji postępowania może rozstrzygnąć w praktyce jedynie konkretna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Oprócz tego dość istotny jest również stopień złożoności (hetero- geniczności) segmentowanego rynku oraz przyjęte przez przedsiębiorstwo cele określające postulowany poziom zaspokojenia potrzeb potencjalnych konsumentów.

Wybór listy wyodrębnianych segmentów rynku oraz wybór kryteriów segmentacji ma zazwyczaj istotne znaczenie dla decyzji dotyczących kształtowania poszczególnych instrumentów marketingowego oddziaływania na rynek oraz struktury marketingu. Świadomość występowania zależności w tym zakresie może uchronić od podejmowania zbyt pochopnych decyzji i działań w procesie segmentacji.

Wyodrębnienie segmentów rynku nie jest celem samym w sobie, lecz stanowi etap działań marketingowych poprzedzających opracowanie programu oddziaływania na rynek za pomocą marketingu-mix. Uświadomienie sobie tego faktu stwarza podstawy do uniknięcia takich kierunków postępowania, które nie rokują powodzenia.

Etapy procesu W procesie wyboru rynku docelowego można wyróżnić cztery wyboru rynku następujące etapy: docelowego określenie potrzeb, wymagań oraz charakterystyki konsumentów występujących na danym rynku

– 2) analiza podobieństw i różnic występujących pomiędzy konsumentami

– 3) wyodrębnienie istniejących segmentów rynku

– 4) wybór segmentu (segmentów) rynku.

Określenie potrzeb, wymagań oraz charakterystyki konsumentów jest związane ze zdefiniowaniem rynku, na którym przedsiębiorstwo działa lub chce działać. W wielu przypadkach niezbędne jest przeprowadzenie badań marketingowych, ułatwiających wykonanie tego zadania.

Zgromadzone informacje na temat obsługiwanego przez przedsiębiorstwo rynku muszą być przeanalizowane. Na etapie tym szczególnie istotne jest odnalezienie podobieństw oraz różnic pomiędzy konsumentami. Daje to podstawy do przeprowadzenia segmentacji rynku.

Wyodrębnienie istniejących segmentów rynku jest celem etapu trzeciego. W toku segmentacji każdy z wyodrębnionych segmentów rynku powinien zostać szczegółowo opisany (scharakteryzowany).

Na etapie czwartym przedsiębiorstwo musi dokonać wyboru segmentu lub segmentów rynku, które chce obsługiwać. Jest to jedna z najważniejszych decyzji, często przesądzających o kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz o jego szansach i zagrożeniach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.