Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Ujednolicenie rozmiarów i graficznego układu czeku

Protest czeku sporządza notariusz w formie odpowiedniej adnotacji na odwrotnej stronie czeku albo na osobnej karcie, połączonej z czekiem. Należy tę kartę połączyć z czekiem w ten sposób, aby nie było wolnego miejsca na odwrotnej stronie czeku, połączenie czeku z kartą dodatkową winno być przypieczętowane pieczęcią urzędową lub przepisane treścią aktu protestowego. Protestu czeku należy dokonać przed upływem terminu przedstawienia czeku, a gdy został przedstawiony w ostatnim dniu terminu, można go oprotestować najdalej w pierwszym dniu powszednim. Notarialny protest czeku może być zastąpiony pisemnym oświadczeniem trasata (banku) zamieszczonym na czeku, stwierdzającym odmowę zapłaty czeku (np. nie zapłacono lub brak pokrycia czeku) z datą i podpisem firmowym banku. Na podstawie takiego oświadczenia posiadacz czeku może dochodzić swej wierzytelności.

Kto wystawia czek bez pokrycia lub po wystawieniu czeku rozporządza jego pokryciem, podlega według prawa czekowego karze pozbawienia wolności i grzywny.

Związek Banków Polskich opracował wspólny dla wszystkich banków formularz czeku o jednolitych rozmiarach i standardowym układzie AIM. Ujednolicenie rozmiarów i graficznego układu czeku ułatwia komputerowe opracowanie czeku. W identycznych miejscach będzie rubryka na podpis oraz biały pasek wzdłuż dolnej krawędzi czeku do elektronicznego zapisu. Miejsca na podpis i kwotę będą pokryte specjalną farbą, która uniemożliwi przerabianie zapisów. Postuluje się, aby ten proponowany formularz czeku mógł być w przyszłości przystosowany do optycznych czytników. Wówczas ten papierowy dokument można będzie automatycznie przetwarzać na zapis elektromagnetyczny, a dalsze operacje przeprowadzać w teletransmisji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.