Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Szkoła zasobów i umiejętności w bankowości

Szkoła pozycyjna, podobnie jak planistyczna, kładzie nacisk na sformalizowanie procesu budowania strategii, korzystając z niezwykle wyrafinowanych oraz zo- peracjonalizowanych narzędzi i procedur. Ponieważ punkt ciężkości analizy przesuwa się z firmy na otoczenie, stopień swobody decyzyjnej menedżerów w odniesieniu do strategii jest zatem ograniczony. Strategie mają głównie charakter produktowo-rynkowy i powstają na poziomie strategicznych jednostek biznesu.

Szkoła zasobów i umiejętności bazuje na dorobku wszystkich poprzednich szkół, tworząc niejako ich syntezę. Budowa strategii jest z jednej strony sformalizowanym procesem, z drugiej zaś zajęciem kreatywnym wymagającym twórczego nastawienia. Najważniejsze uwarunkowania strategii znajdują się nie w otoczeniu, lecz na poziomie firmy. Skumulowana wiedza i umiejętności kadry menedżerskiej firmy są ważniejszą podstawą decyzji niż sytuacja w otoczeniu. Sukces organizacji zależy od jej unikalnych zasobów i umiejętności. Menedżerowie odzyskują swobodę wyborów strategicznych są na nie wręcz skazywani. Strategia jest najpierw tworzona dla firmy jako całości, a strategie poszczególnych działów lub jednostek biznesu są jej pochodną.

Z powyższych krótkich charakterystyk poszczególnych szkół widać olbrzymią różnorodność podejść do zarządzania strategicznego. Złożoność problematyki oraz rozmaitość zagadnień wymagających rozwiązania w procesie zarządzania strategicznego spowodowały, że takie zróżnicowanie poglądów stało się nieuniknione. Przedstawione szkoły nie oferują gotowych rozwiązań odpowiednich dla każdej firmy, w tym każdego banku. Specyfika przedsiębiorstwa oraz otoczenie, w jakim ono funkcjonuje, wymagają indywidualizacji podejścia do budowy strategii i zarządzania strategicznego. Dynamika zmian, jaka zachodzi w otoczeniu, powoduje, że wciąż będą powstawać nowe podejścia, koncepcje i teorie oraz tworzyć się będą nowe szkoły zarządzania strategicznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.