Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Struktura Systemu Informacji Marketingowej cz. II

Wyniki wywiadu marketingowego czy – ogólniej – monitorowania otoczenia, wymieniane często jako elementy struktury SIM, należy traktować jako dane zewnętrzne. Dane wewnętrzne i zewnętrzne z jednej strony stanowią źródło badań marketingowych, z drugiej natomiast – w formie surowej, nie przetworzonej – zasilają tworzoną w podsystemie gromadzenia danych bazę danych.

Badania marketingowe zajmują się zarówno opisem zjawisk, np. struktury konkurencji, jak i oceną związków przyczynowo-skutkowych, np. badaniem związków między nakładami na reklamę a wzrostem sprzedaży. Mogą być wykorzystywane do prognozowania przyszłych sytuacji rynkowych, np. wpływu zmiany ceny usługi na wysokość jej sprzedaży. Wreszcie badania marketingowe pełnią funkcję kontrolną – oceniają skutki działań marketingowych. Rodzaje badań marketingowych prowadzonych w bankach zostaną omówione w punkcie 2.3.3.

Baza modeli i technik statystycznych zawiera narzędzia statystyczne, modele i metody optymalizacyjne, które przekształcają wprowadzone dane w informacje stanowiące podstawę podejmowania decyzji marketingowych. Modele umożliwiają zrozumienie problemów marketingowych, pozwalają na przewidywanie zdarzeń rynkowych, określanie możliwych skutków działania. Metody statystyczne czy optymalizacyjne stosowane do badania problemów marketingowych są na ogół metodami klasycznymi, stosowanymi w wielu innych dziedzinach analiz ekonomicznych, a do celów rozwiązywania problemów marketingowych są jedynie adaptowane. Dostępna jest obszerna literatura przedmiotu (por. np. M. Walesiak [101]).

Podsystem udostępniania informacji musi dysponować mechanizmami umożliwiającymi automatyczny pobór danych z bazy przez modele, a także mechanizmem bezpośredniego dostępu użytkownika do bazy modeli i do bazy danych, zgodnie z jego bieżącymi potrzebami. Bardzo ważny jest sposób dialogu użytkownik – system z punktu widzenia użytkownika sprawne udostępnianie zebranych w bazach informacji jest najważniejszym składnikiem SIM. Systematyczny dopływ generowanych przez system raportów, dotyczących zarówno wyników działalności banku w różnych przekrojach, wyników badań marketingowych, jak i rezultatów monitorowania otoczenia, jest rutynowym przejawem działalności SIM. Podsystem udostępniania informacji powinien umożliwiać uzyskiwanie w łatwy sposób potrzebnych informacji w przejrzystej, czytelnej i skondensowanej formie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.