Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Różnicowanie cen

Ustalanie cen na dany produkt na jednakowym poziomie nie Przesłanki uwzględnia różnorodności warunków, w których może on być różnicowania sprzedawany. W rzeczywistości warunki oferowania i sprzedaży produktu mogą być zróżnicowane. Wypływają z tego bezpośrednio przesłanki różnicowania cen na produkt. Różnicowanie cen na produkt znajduje uzasadnienie przede wszystkim wtedy, kiedy:

– istnieje możliwość takiego wyodrębnienia segmentów rynku, które wyklucza lub ogranicza przepływ popytu z segmentów o wyższym poziomie ceny produktu do segmentów o niższym poziomie ceny

– koszty celowej segmentacji rynku są mniejsze niż korzyści wynikające z różnicowania cen za produkt.

Różnicowanie cen na określony produkt oznacza kształtowanie ich na różnych poziomach w zależności od konkretnych okoliczności sprzedaży tego produktu. Różnicowanie cen zakłada istnienie wielu segmentów rynku na dany produkt, różniących się między sobą przede wszystkim innym poziomem cenowej elastyczności popytu. Ceny produktu o identycznej strukturze właściwości są wówczas dostosowywane do charakteru i wielkości poszczególnych segmentów rynku. Dostosowywanie to, umożliwiające wykorzystanie specyfiki segmentów rynku przy ustalaniu cen, pozwala przedsiębiorstwu osiągnąć lepsze efekty ekonomiczne.

Różnicowanie cen jest strategicznym instrumentem postępowania przedsiębiorstwa przy popytowej orientacji w procesie kształtowania i zmian cen. Nie musi ono jednak wyrażać wyłącznie postępowania pasywnego, polegającego na uwzględnianiu różnorodności warunków sprzedaży produktu przy ustalaniu cen.

Celowe różnicowanie cen może prowadzić również do wyodrębniania się nowych segmentów rynku. Kryteria Różnicowanie cen może być oparte na różnych kryteriach. Do różnicowania podstawowych kryteriów należą15:

– cen

– czas

– przestrzeń

– wielkość jednorazowej sprzedaży produktu

– warunki sprzedaży i zapłaty za produkt

– przeznaczenie produktu

– dodatkowe funkcje produktu

– poziom usług towarzyszących sprzedaży produktu

– możliwość integrowania ceny z innymi instrumentami marketingu.

Różnicowanie cen – ciąg dalszy

Różnicowanie cen z uwzględnieniem kryterium czasu dotyczy przede wszystkim produktów o charakterze sezonowym. Opiera się ono na analizie wahań podaży i popytu w czasie oraz płynących z tego konsekwencji dla kształtowania i zmian cen na produkt w różnych okresach. Stosowanie różnych cen na ten sam produkt w różnych okresach może prowadzić do ograniczenia sezonowych wahań w popycie, a więc również do przeciwdziałania okresowemu zmniejszaniu się rozmiarów segmentu rynku.

Uzasadnieniem dla zróżnicowania cen w przekroju przestrzennym mogą być odmienne w różnych regionach kraju struktury nabywców o odmiennych poziomach dochodów i strukturach preferencji, decydujących o wielkości i zróżnicowanym stopniu intensywności popytu. Ważne znaczenie dla przestrzennego różnicowania cen ma również różny stopień intensywności konkurencji w poszczególnych segmentach rynku.

Ceny mogą być funkcją wielkości jednorazowej sprzedaży produktu. Wzrost tej wielkości wpływa pozytywnie na kształtowanie się kosztów, skutkiem czego ceny mogą być ustalane na relatywnie niższym poziomie. Korzyści odnoszone przez sprzedawcę są rekompensowane nabywcy niższą ceną.

Pewne dodatkowe korzyści może odnosić również nabywca w procesie nabywania produktu (kupno na raty). Korzyści te są rekompensowane sprzedawcy za pomocą wyższej ceny. Różnicowanie ceny na produkt może więc być związane z pewnymi dodatkowymi korzyściami, które odnoszą nabywcy lub sprzedawcy.

Ważnymi kryteriami różnicowania cen są: przeznaczenie produktu (np. sól kuchenna oraz sól jako pasza) oraz wzbogacenie produktu o dodatkowe funkcje. Wzbogacenie to może się wyrażać np. w dodatkowych walorach estetycznych produktu lub instalacji w produkcie dodatkowego wyposażenia, uzasadniających kształtowanie cen na wyższym poziomie w stosunku do cen produktów pozbawionych tych atrybutów. Nabywca może wówczas wybierać produkty droższe o wzbogaconych funkcjach oraz produkty tańsze o uproszczonych funkcjach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.