Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Rodzaje badań marketingowych – kontynuacja

Większość danych można uzyskać za pomocą badań wtórnych opartych na źródłach wtórnych tak wewnętrznych (wytworzonych w banku), jak i zewnętrznych (powstałych w otoczeniu banku). Badania wtórne polegają na gromadzeniu, opracowaniu i interpretacji wszelkich dostępnych informacji zarówno opublikowanych, jak i nie publikowanych. Na początku należy zebrać i uporządkować informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej banku, korzystając z bilansu banku, rachunku wyników oraz zakresu przedmiotowego i terytorialnego działania banku. W wyniku tych działań uzyskuje się obraz zasobów finansowych, rzeczowych i kadrowych banku. Następnie, korzystając ze statystyk GUS, instytutów badawczych, urzędów centralnych i innych publikacji krajowych i zagranicznych, należy uzyskać ogólną orientację w sytuacji gospodarczej kraju i rejonu działania banku, a na tym tle poznać sytuację banku oraz tendencje zachodzących zmian. Kolejny etap dotyczy badań konkurencji jest on bardzo ważny, gdyż na podstawie jego wyników są określane cele działania banku. Potrzebne dane dotyczące wielkości zatrudnienia, sumy bilansowej, wyników ekonomicznych, struktury lokat i kredytów czy ogólnych strategii działania konkurentów można uzyskać z publikowanych sprawozdań finansowych, sprawozdawczości NBP i GUS, a także z publikacji w fachowych czasopismach. Jednym ze sposobów określenia sytuacji konkurencyjnej jest stosowanie wielo- czynnikowej oceny konkurencji (por. W. Grzegorczyk [26, s. 30]).

Dane dotyczące indywidualnych klientów banku najczęściej są już częściowo zebrane i dostępne w funkcjonujących bazach danych. Nie zawsze jednak w istniejących bazach uwzględnione są np. cechy socjodemograficzne: wiek, dochód, stan cywilny, zawód, wykształcenie itp. W odniesieniu do klientów instytucjonalnych powinny być natomiast gromadzone dane o wielkości, obrotach, sumie bilansowej czy wynikach ekonomicznych firm. Wreszcie za pomocą badań wtórnych należy określić związki klientów z oferowanymi przez bank produktami, czyli między innymi odpowiedzieć na następujące pytania:

– Z jakich produktów klienci korzystają najczęściej?

– Jakich produktów poszukują?

– Jak często dokonują operacji bankowych?

– Dlaczego wybrali usługę w naszym banku?

Najczęściej stosowane badania w bankach

Tak przeprowadzone badania wtórne powinny dać odpowiedź na pytania dotyczące obecnej sytuacji banku, jego klientów, oferty, a także przedstawić obraz konkurencji na tym rynku. Badania marketingowe oparte na źródłach wtórnych mogą być przeprowadzone przez pracowników banku, są tańsze i mniej pracochłonne od badań pierwotnych, dlatego też od nich powinno rozpoczynać się zbieranie danych.

Przy prowadzeniu badań wtórnych można jednak napotkać istotne bariery. Dostępne dane mogą być nieaktualne, niepełne, niewiarygodne czy niedostosowane do potrzeb badań marketingowych. Bariery mogą być związane z występującymi różnicami terminologicznymi, które wynikają z różnych kryteriów klasyfikacji wcześniej zebranych danych. Wreszcie potrzebne dane mogą po prostu nie istnieć. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie badań pierwotnych, w których wszelkie dane gromadzone są po raz pierwszy na potrzeby tych badań. Badania pierwotne, choć są kosztowniejsze i bardziej czasochłonne od badań wtórnych, dostarczają jednak informacji dokładnych, adekwatnych i aktualnych. Zbieranie danych w badaniach pierwotnych odbywa się przy użyciu trzech grup metod:

– opartych na obserwacjach,

– opartych na wywiadach kwestionariuszowych i ankietach,

– opartych na eksperymentach.

W bankach najczęściej stosowane są badania ankietowe i wywiady oraz obserwacja. Eksperymenty i inne metody badawcze, takie jak np. badania modelowe czy symulacyjne, są stosowane przez banki sporadycznie z uwagi na wysoki koszt, czasochłonność oraz konieczność zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.