Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Rada Funduszu a banki

Środki Funduszu pochodzą z założycielskiej wpłaty Ministerstwa Finansów i NBP oraz obowiązkowych wpłat banków. Banki i zrzeszenia regionalne banków spółdzielczych są obowiązane wpłacać na rzecz Funduszu obowiązkowe opłaty roczne wysokość opłaty na kolejny rok określa Rada Funduszu. Na 1999 r. ustalono opłatę obowiązkową w wysokości 0,24% sumy aktywów bilansowych, gwarancji i poręczeń ważonych ryzykiem oraz 0,12% zobowiązań pozabilansowych. Dla banków Polska Kasa Opieki SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy oraz Bank Gospodarki Żywnościowej SA obowiązkowa opłata roczna naliczana będzie w 1999 r. w wysokości odpowiednio 0,12% i 0,6%. Ustalenie dla tych banków niższej stawki procentowej jest uzasadnione faktem, że gromadzą one większość krajowych wkładów w złotych i obcych walutach.

Organami Funduszu są Rada Funduszu oraz Zarząd Funduszu. W skład Rady wchodzi przewodniczący oraz dziewięciu członków, posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, a jej kadencja trwa 4 lata. Zarząd Funduszu powoływany jest przez Radę na 3 lata i składa się z pięciu członków (w tym prezesa i jego zastępcy) posiadających odpowiednie wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letni staż pracy w bankowości. Rada nadaje kierunek oraz sprawuje kontrolę i nadzór, a Zarząd kieruje bieżącą działalnością Funduszu.

Banki i zrzeszenia mogą także tworzyć fakultatywne umowne systemy gwarantowania środków pieniężnych wychodzące poza granice obowiązków wynikających z omawianej ustawy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.