Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Rachunek zysków i strat banków – dalszy opis

We wszystkich bankach znaczącą co do wielkości rolę odgrywają prowizje, będąc często drugą po odsetkach pozycją rachunku zysków i strat. Banki pobierają od klientów i banków prowizje i płacą innym bankom prowizje od wykonywanych na ich rzecz operacji. Banki o małej liczbie oddziałów operacyjnych muszą korzystać z pomocy (pośrednictwa) innych banków, płacąc im prowizje. Odwrotnie, banki o rozbudowanej sieci oddziałów mają z prowizji znaczące przychody. Wielkość sieci własnych placówek krajowych i zagranicznych wynika z podstawowych założeń strategii działania banków.

Wynik na działalności bankowej pomniejszają ogólne koszty bankowe. Najwyższy z nich udział mają koszty osobowe11, a znacznie niższy koszty rzeczowe i amortyzacja. Struktura kosztów zależy od liczby oddziałów banku, ich wyposażenia oraz rodzaju wykonywanych operacji. W ciężar kosztów mogą być tworzone niektóre rodzaje rezerw (funduszów). Na przykład polskie prawo bankowe dopuszcza tworzenie w ciężar kosztów funduszu ryzyka (rezerwy), ale ogranicza wysokość odpisów na ten fundusz do 1% średniej kwoty nie spłaconych kredytów. Natomiast na rezerwy o podstawowym znaczeniu, równoważące ryzyko zwrotu udzielanych kredytów, banki przeznaczają część zysku brutto.

Zysk brutto (wynik finansowy brutto) powstaje po potrąceniu od wyniku na działalności bankowej kosztów ogólnych banku oraz salda zysków i strat nadzwyczajnych (por. schemat, s. 356). Od zysku brutto potrąca się podatek dochodowy, inne obowiązkowe odpisy i tworzy się wspomniane rezerwy. Po tych potrąceniach otrzymujemy zysk netto. Z zysku netto wypłaca się posiadaczom akcji danego banku dywidendę w wysokości uchwalonej przez walne zebranie akcjonariuszy dywidendę dzieli się po równo na każdą akcję. Najczęściej łączna suma wypłaconej dywidendy jest niższa od zysku netto, więc pozostałą jej część nazywa się zyskiem niepodzielonym. Zarówno różne rezerwy i fundusze, jak i zyski niepodzielone (często z kolejnych lat) traktuje się w ujęciu analitycznym jako kapitały własne. Stanowią one w strukturze pasywów bilansu część reprezentującą środki własne spółki i podwyższają współczynnik wypłacalności banku (por. s. 355).

Tworzenie rezerw i pozostawianie w przedsiębiorstwie części zysku netto w postaci zysku niepodzielonego jest ważnym elementem strategii banku komercyjnego. Wysokość rezerw zwiększa poziom bezpieczeństwa, a w konsekwencji wiarygodność banku. Tworzenie rezerw z zysku, a także w ciężar kosztów ogólnych nie stanowi zagrożenia dla banku, chociaż pośrednio wpływa na wysokość dywidendy. Natomiast zagrożenie może powstać, gdy bank nie tworzy rezerw nawet wówczas, gdy osiąga on korzystne wyniki na działalności bankowej. Kiedy program strategiczny przewiduje rozwój banku (np. budowę nowych oddziałów, kupno nowych urządzeń informatycznych), zachodzi potrzeba inwestowania z zysku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.