Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Problemy organizacji pracy banku

Integralną częścią pracy każdego menedżera banku jest pozyskiwanie informacji. Jej rosnące znaczenie wynika z coraz większej złożoności otoczenia, w jakim działają banki, i coraz większej masy informacji, którą ta złożoność rodzi. Ogólnie można powiedzieć, że informacja to dane przedstawione w sposób mający określone znaczenie. Umożliwia ona sprawne i szybkie podejmowanie decyzji na każdym szczeblu zarządzania bankiem. Użyteczną informację, która charakteryzuje się dokładnością, aktualnością oraz kompletnością, mogą zapewnić wyłącznie systemy informatyczne. Rozdział szósty poświęcono omówieniu systemów informatycznych w zarządzaniu bankiem. Podano cechy charakterystyczne nowoczesnych systemów w bankowości, do których zalicza się m.in.: orientację na klienta, scentralizowany charakter przetwarzania z pewnym rozproszeniem danych, kompleksowość rozwiązań, dostarczanie w czasie rzeczywistym i on-line informacji o pozycji finansowej banku. Przedstawiono również ważniejsze rodzaje systemów informatycznych w bankowości wraz z ich krótką charakterystyką. W końcowym fragmencie tego rozdziału zawarto charakterystykę systemów ekspertowych w bankowości i omówiono możliwości ich zastosowania. Systemy tego typu są jak dotąd mało spopularyzowane w Polsce, a powinny być – co wynika z ich przydatności w bankach zachodnich – szeroko stosowane również w naszych bankach.

Wśród problemów organizacji pracy banku ważnym zagadnieniem są struktury organizacyjne, tzn. podział banku na komórki i szczeble hierarchii służbowej, a także istniejące między nimi powiązania. Podział na komórki organizacyjne dokonywany jest w każdym banku w sposób autonomiczny. Istnieją jednak pewne ogólne zasady budowy poszczególnych rodzajów struktur bankowych. Banki starają się korzystać z tych zasad. Na przeszkodzie w szerszym ich stosowaniu stoi brak publikacji z tego zakresu. W rozdziale siódmym jest podjęta próba wypełnienia tej luki. Przedstawiono w nim funkcje i cechy struktury organizacyjnej, a następnie opisano rodzaje struktur w bankach oraz zasady ich projektowania. Rozważania w tym rozdziale kończy fragment poświęcony przemianom struktur organizacyjnych banków w świetle nowej sytuacji na rynku usług finansowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.