Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Poziom ceny akceptowanej przez najliczniejszą grupę nabywców

Problem ustalania lub zmiany cen z uwzględnieniem również psychologicznego mechanizmu wyboru i zakupu produktu przez konsumenta sprowadza się najczęściej do poszukiwania poziomu ceny zawartego między: poziomem ceny minimalnej, poniżej którego rodzi się u konsumentów obawa, że produkt jest niskiej jakości, a poziomem ceny maksymalnej, powyżej którego produkt jest uznawany przez konsumentów za zbyt drogi, nawet przy uwzględnieniu dużych walorów oraz struktury jego właściwości.

Poszukiwanie poziomu ceny akceptowanego przez najliczniejszą grupę potencjalnych nabywców produktu odbywa się za pomocą testowania cen. Przykładowe wyniki testowania cen przedstawia tablica 9.3.

Z danych tablicy m.in. wynika, że cena 9 zł dla 60% konsumentów jest zbyt wysoka. Spośród 40% konsumentów akceptujących cenę jako niezbyt wysoką 10% konsumentów uznaje z kolei, że przy tym poziomie ceny jakość produktu nie może być wysoka. W rezultacie cenę na poziomie 9 zł akceptuje wyłącznie 30% konsumentów badanych podczas testowania cen.

Poziom ceny akceptowanej przez najliczniejszą grupę nabywców koresponduje z największym odchyleniem między krzywą ceny minimalnej a krzywą ceny maksymalnej dla danego produktu. Ilustruje to rysunek 9.11.

Porównując krzywą ceny minimalnej z krzywą ceny maksymalnej, można określić zakres akceptacji cen przy różnych jej poziomach. Największe odchylenie między krzywą ceny minimalnej a krzywą ceny maksymalnej ma miejsce przy cenie na poziomie 7 zł. Jeżeli cena wzrasta, to maleje odsetek konsumentów uznających cenę za zbyt niską oraz wzrasta odsetek konsumentów uznających cenę za zbyt wysoką.

Największe odchylenie między krzywą ceny minimalnej a krzywą ceny maksymalnej odzwierciedla stopę akceptowalności cen11. Ilustruje to rysunek 9.12. Stopa akceptowalności cen wynosi 60% przy cenie ustalonej na poziomie 7 zł. Przy uwzględnieniu rozpatrywanych tu założeń jest to cena optymalna. Z tego nie może oczywiście wynikać, że cena ustalona podczas testowania cen spełnia zawsze swoje funkcje w procesie sprzedaży produktów. Kształtowanie ceny musi uwzględniać całokształt uwarunkowań jej poziomu oraz konieczność zintegrowania ceny z innymi instrumentami i działaniami marketingu.

Zmiany cen Ze względu na instrumentalny charakter cen w marketingu ich a zamierzenia kształtowanie i zmiany są podporządkowane założeniom prag- przedsiębiorstwa matycznym. Oznacza to, że sposób postępowania przy ustalaniu i zmianach cen zależy przede wszystkim od warunków działania przedsiębiorstwa, ustalonych celów i zadań szczegółowych oraz roli ceny w ich osiąganiu.

Zewnętrzne i wewnętrzne warunki działania przedsiębiorstwa ulegają nieustannym zmianom. Wpływają one na zmiany sytuacji produktu na rynku. Sytuacja ta może być także zmieniana m.in. pod wpływem zmian cen. Ceny stabilne pozostają najczęściej w sprzeczności ze zmieniającymi się warunkami działania, a zwłaszcza ze zmianami w dziedzinie popytu.

Proces zmian cen może być podporządkowany realizacji zamierzeń (zadań szczegółowych) o różnym charakterze. Mogą to być zamierzenia przejawiające się w dążeniu do:

– wprowadzenia na rynek nowego produktu obok produktów istniejących

– utrwalenia na rynku pozycji nowego produktu

– utrzymania istniejącej wielkości sprzedaży produktu

– zwiększania wielkości sprzedaży produktu w istniejącym segmencie rynku lub przez pozyskanie nowych nabywców itp.

W zależności od tych zadań szczegółowych przedsiębiorstwo może się kierować różnymi zasadami postępowania w procesie zmian cen.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.