Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Podejście do zarządzania strategicznego w bankach

Kolejnym istotnym wyróżnikiem zarządzania strategicznego jest horyzont czasowy podejmowanych decyzji. Zwykle jest to okres długi, ponadpięcioletni. Zarówno w teorii, jak i w praktyce podejście do zarządzania strategicznego ulegało zmianom. Powstały liczne szkoły, które kładły akcent na inne aspekty funkcjonowania firmy w otoczeniu i posługiwały się różnym aparatem metodycznym i pojęciowym. K. Obłój [63] wyróżnia następujące szkoły zarządzania strategicznego (określane jako szkoły strategii):

– tradycyjna (planistyczna) szkoła strategii,

– szkoła ewolucyjna,

– szkoła pozycyjna,

– szkoła zasobów i umiejętności.

Tradycyjna (planistyczna) szkoła zakłada, że kierownictwo firmy jest w stanie swobodnie podejmować strategiczne decyzje kształtujące los przedsiębiorstwa. Podstawową przesłanką tego podejścia jest założenie, że organizacje dzięki planowaniu strategicznemu mogą i powinny kształtować swoją przyszłość w sposób racjonalny. Również proces budowy strategii ma charakter racjonalny. Jest on sformalizowany i wykonywany w zdyscyplinowany sposób. Polega na analizie otoczenia, analizie sił i słabości firmy oraz budowaniu planów strategicznych. Efektem planowania strategicznego są gotowe do wdrożenia strategie, które są opracowane w postaci szczegółowego dokumentu określającego, co, kto i jak ma zrobić.

Szkoła ewolucyjna ma charakter znacznie bardziej opisowy, behawioralny i polityczny. Opiera się na studiach przypadków. Według niej strategia stanowi ewolucyjne poszukiwanie spójnego wzorca na styku przypadku i wielu procesów organizacyjnych: przetargu o władzę, zaspokajania potrzeb klienta oraz utrwalania się rutyny działania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.