Ubezpieczenia w PRL

Po II wojnie światowej instytucje ubezpieczeniowe zostały dostosowane do wymogów, wynikających z nowych warunków społeczno-ekonomicznych. Ale zanim zaczęły się represje i próby tworzenia „ubezpieczeń socjalistycznych” na ziemiach kolejno wyzwalanych spod okupacji hitlerowskiej powstawały zakłady ubezpieczeniowe według przedwojennego modelu. W 1944 r. rozpoczął działalność PZUW, a w 1945 r. Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu. Powstawały również prywatne zakłady ubezpieczeniowe. Jednak już w 1945 r. wszystkie powstające prywatne towarzystwa ubezpieczeniowe akcyjne i wzajemne były stopniowo zawieszane. Również w tym samym roku został reaktywowany organ państwowego nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową. Organem tym był Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń. Po dwóch latach został on włączony do Ministerstwa Skarbu, jako Departament Ubezpieczeń. Departament ten w wyniku wprowadzenia ustawy o ubezpieczeniach państwowych uległ likwidacji w 1952 r.

Czytaj dalej Ubezpieczenia w PRL

Rachunek zysków i strat banków – dalszy opis

We wszystkich bankach znaczącą co do wielkości rolę odgrywają prowizje, będąc często drugą po odsetkach pozycją rachunku zysków i strat. Banki pobierają od klientów i banków prowizje i płacą innym bankom prowizje od wykonywanych na ich rzecz operacji. Banki o małej liczbie oddziałów operacyjnych muszą korzystać z pomocy (pośrednictwa) innych banków, płacąc im prowizje. Odwrotnie, banki o rozbudowanej sieci oddziałów mają z prowizji znaczące przychody. Wielkość sieci własnych placówek krajowych i zagranicznych wynika z podstawowych założeń strategii działania banków.

Czytaj dalej Rachunek zysków i strat banków – dalszy opis

Intensywność dystrybucji towarów – ciąg dalszy

Nie mniej ważne jest stworzenie nabywcom warunków wygodnych zakupów. Zapewnienie fizycznej osiągalności poszukiwanego produktu, choć ważne, może nie być wystarczające. Jest bowiem sprawą nieobojętną, w jakich warunkach są dokonywane zakupy pożądanych produktów. Warunki sprzedaży wpływają nie tylko na postawy nabywców, ale także kształtują wyobrażenia o ofercie towarowej.

Czytaj dalej Intensywność dystrybucji towarów – ciąg dalszy

Jednostki gospodarcze z trudnościami płatniczymi

Księgowania operacji kredytowych przebiegają w korespondencji z odrębnymi rachunkami różnych kredytów, prowadzonymi dla każdego kredytobiorcy. Jednak w niektórych przypadkach kredyt może być wykorzystany bezpośrednio na rachunku bieżącym, wywołując powstanie salda debetowego (por. rozdz. 4.2.). Dyspozycje dotyczące udzielania i spłat kredytów wydaje bankowi kredytobiorca. Operacje kredytowe mogą wynikać także z inicjatywy banków, gdy dla zabezpieczenia zwrot- ności kredytów dokonują stosownie do umowy ich przymusowej spłaty.

Czytaj dalej Jednostki gospodarcze z trudnościami płatniczymi

FAKTORING CZ. II

Gdy faktor nabywa należność bez prawa regresu (a), przyjmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika, a faktorant odpowiada jedynie za faktyczne istnienie wierzytelności. Gdy faktor zachowuje prawo regresu wobec faktoranta, może żądać od niego zwrotu udzielonej zaliczki, jeżeli dłużnik nie ureguluje zobowiązania. Wówczas operacja finansowania ma charakter zbliżony do kredytowania. W jednym i drugim przypadku bank (faktor) wykonuje techniczne czynności inkasowania należności. W funkcji usługowej faktor, poza inkasowaniem nabytych należności, często przyjmuje obowiązek prowadzenia ich ewidencji, a także przymusowego dochodzenia należności niewypłacalnych dłużników.

Czytaj dalej FAKTORING CZ. II

Umowa ubezpieczeniowa

Państwo Kowalscy zaprosili agenta ubezpieczeniowego, aby ubezpieczyć mieszkanie. Umowa ubezpieczeniowa, którą zamierzają podpisać Państwo Kowalscy ma obejmować takie zdarzenia, jak zalanie, pożar, włamanie. Syn Państwa Kowalskich – Jaś – postanowił skorzystać z okazji i ubezpieczyć się przed zdarzeniem, które ostatnio mu coraz bardziej zagraża, a mianowicie przed niezdaniem do następnej klasy. Zaproszony agent ubezpieczeniowy po dokonaniu oględzin mieszkania Państwa Kowalskich podpisał z nimi odpowiednią umowę ubezpieczeniową. Niestety, rozmowa Jasia z agentem nic nie dała. Jaś nie zrealizował swego zamierzenia, gdyż agent odmówił zawarcia takiej umowy. Co było podstawową przyczyną takiego zachowania agenta ubezpieczeniowego? Może inna firma ubezpieczeniowa podpisałaby nie tylko umowę z rodzicami, ale także umowę z synem?

Czytaj dalej Umowa ubezpieczeniowa