Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Czym jest analiza skupień

Analiza skupień (cluster analysis) obejmuje techniki, których skupień celem jest połączenie badanych czynników lub obiektów (respondentów badań) w bardziej homogeniczne grupy. Grupy są wyodrębniane w…

Zintegrowana struktura marketingu

Z rysunku wynika, że między instrumentami it a i2 mogą zachodzić dwojakiego rodzaju zależności. Zmiana wielkości sprzedaży z punktu A1 do punktu A2 lub z punktu B1 do punktu B2 wymaga zmiany stopnia…

Jak funkcjonuje franchising – kontynuacja

Obowiązkiem franchise-dawcy jest przygotowanie podręcznika operacyjnego, w którym przedstawia przyszłym franchise- -biorcom wszelkie niezbędne informacje potrzebne do prowadzenia działalności30.…

Wybór listy wyodrębnianych segmentów rynku

W wielu przypadkach poprawne wyodrębnienie segmentu rynku może nastąpić jedynie na podstawie różnorodnych kryteriów specyficznych. W przypadku artykułów żywnościowych mogą to być np. częstotliwość…

Podejście do zarządzania strategicznego w bankach

Kolejnym istotnym wyróżnikiem zarządzania strategicznego jest horyzont czasowy podejmowanych decyzji. Zwykle jest to okres długi, ponadpięcioletni. Zarówno w teorii, jak i w praktyce podejście do…

Osiągane korzyści z działań marketingowych

Każdy z nas może samodzielnie podjąć próbę oceny, w skali od 1 do 10, kompetencji swojej firmy w zakresie planowania przedsięwzięć i ich wykonania. Ci, którzy oceniliby swoje działania w dziedzinie…

Leasing

Transakcje leasingowe mogą przebiegać między podmiotami gospodarczymi bez udziału banku lub z jego udziałem. W istocie rzeczy leasing jest alternatywną wobec kredytu, formą finansowania. Jednak banki…

Ujednolicenie rozmiarów i graficznego układu czeku

Protest czeku sporządza notariusz w formie odpowiedniej adnotacji na odwrotnej stronie czeku albo na osobnej karcie, połączonej z czekiem. Należy tę kartę połączyć z czekiem w ten sposób, aby nie…

Przykład na to czym jest ryzyko ubezpieczeniowe cz. II

W przypadku, gdy mówimy ogólnie o ryzyku, bez wymieniania czy chodzi o jakieś ryzyko szczególne, np. ryzyko ubezpieczeniowe czy ryzyko bankowe, to można spróbować podać definicję ogólną. Mamy wówczas…

Kompetencje głównych specjalistów

W praktyce polskiej spotkać można trzy różne modele stanowisk głównych specjalistów. Pierwszy, dominujący w większych przedsiębiorstwach przemysłowych, nadaje temu stanowisku w Istocie status…

Problemy organizacji pracy banku

Integralną częścią pracy każdego menedżera banku jest pozyskiwanie informacji. Jej rosnące znaczenie wynika z coraz większej złożoności otoczenia, w jakim działają banki, i coraz większej masy…

Kontakt wzrokowy

Kontakt wzrokowy to najważniejsza umiejętność niewerbalna. Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. To powiedzenie nabiera szczególnego znaczenia w wypadku prezentowania. Kontakt wzrokowy jest…