Możliwe typy struktur organizacyjnych w bankach

Banki różnią się zakresem świadczonych usług, wielkością, techniką pracy, poziomem kwalifikacji zatrudnionych pracowników, warunkami, w jakich funkcjonują itp. Stąd ich struktury mogą być różne. Poza tym struktura każdego banku ulega permanentnym modyfikacjom na skutek zmiany owych warunków. W związku z tym banki mają możliwość zastosowania różnych rozwiązań strukturalnych. Typologia tych rozwiązań jest oparta na wielu kryteriach. Warto o nich wiedzieć, gdyż każdy typ struktury kreuje określone zachowania organizacyjne, taktykę i strategię zarządzania. Dokonana typologia struktur organizacyjnych nawiązuje do omówionych wcześniej ich cech właściwych, które mogą stanowić jedno z kryteriów różnicowania rozwiązań strukturalnych. Warto również zaznaczyć, że prezentowane rodzaje struktur mają charakter modelowy dla banków nie przystają do rzeczywistych.

Czytaj dalej Możliwe typy struktur organizacyjnych w bankach

Rodzaje badań marketingowych – kontynuacja

Większość danych można uzyskać za pomocą badań wtórnych opartych na źródłach wtórnych tak wewnętrznych (wytworzonych w banku), jak i zewnętrznych (powstałych w otoczeniu banku). Badania wtórne polegają na gromadzeniu, opracowaniu i interpretacji wszelkich dostępnych informacji zarówno opublikowanych, jak i nie publikowanych. Na początku należy zebrać i uporządkować informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej banku, korzystając z bilansu banku, rachunku wyników oraz zakresu przedmiotowego i terytorialnego działania banku. W wyniku tych działań uzyskuje się obraz zasobów finansowych, rzeczowych i kadrowych banku. Następnie, korzystając ze statystyk GUS, instytutów badawczych, urzędów centralnych i innych publikacji krajowych i zagranicznych, należy uzyskać ogólną orientację w sytuacji gospodarczej kraju i rejonu działania banku, a na tym tle poznać sytuację banku oraz tendencje zachodzących zmian. Kolejny etap dotyczy badań konkurencji jest on bardzo ważny, gdyż na podstawie jego wyników są określane cele działania banku. Potrzebne dane dotyczące wielkości zatrudnienia, sumy bilansowej, wyników ekonomicznych, struktury lokat i kredytów czy ogólnych strategii działania konkurentów można uzyskać z publikowanych sprawozdań finansowych, sprawozdawczości NBP i GUS, a także z publikacji w fachowych czasopismach. Jednym ze sposobów określenia sytuacji konkurencyjnej jest stosowanie wielo- czynnikowej oceny konkurencji (por. W. Grzegorczyk [26, s. 30]).

Czytaj dalej Rodzaje badań marketingowych – kontynuacja

Rotacje ludzi w różnych miejscach organizacji

Istotnym warunkiem uaktywnienia i uelastycznienia wewnętrznego rynku pracy jest też traktowanie pracowników jako zasobu kadrowego całej firmy, nie zaś „własności” poszczególnych kierowników. Takie podejście jest charakterystyczne dla współczesnej praktyki światowej, a także dla firm zagranicznych w Polsce i wielu joint-ventures. Dla przykładu w firmie „Daewoo-FSO” aktualnie (III ’97) przygotowane są nowe angaże dla kierowników I pracowników, nie określające konkretnego miejsca pracy (pionu, służby, działu czy wydziału itp.). Podaje się jedynie nazwę stanowiska i warunki wynagradzania (oraz ewentualną uwagę o pracy zmianowej). Unika się też zbyt szczegółowego (rozdrobnionego) nazewnictwa stanowisk. W firmach amerykańskich większość stanowisk nierobotniczych jest opisana po prostu jako clerk (urzędnik). Nie nadaje się to, jak sądzę, do bezpośredniego przeniesienia na grunt polski w okresie PRL zrobiono wszystko, aby słowu „urzędnik” nadać maksymalnie pejoratywne i pogardliwe zabarwienie. Niemniej, im mniej zróżnicowanych nazw stanowisk, tym łatwiej o poszerzenie treści pracy i o zwiększenie elastyczności zatrudnienia.

Czytaj dalej Rotacje ludzi w różnych miejscach organizacji

Program jakości sformułowany przez Ph.B. Crosby’ego

W.E. Deming był uczonym zajmującym się głównie zastosowaniem statystyki w zarządzaniu jakością, czyli statystyczną kontrolą jakości. O ile w czasach II wojny światowej istniało spore zainteresowanie tymi zagadnieniami, o tyle po wojnie zmniejszyło się. Podatny grunt dla swoich teorii Deming znalazł w Japonii, gdzie jest uważany za jednego z twórców japońskiego ruchu jakości. Deming uważał, że jakość produktu czy usługi zależy głównie od decyzji i działań najwyższego kierownictwa, że tylko ono może stworzyć lub zmienić system organizacji w firmie, a menedżerowie powinni zająć się alokacją zasobów, czyli wyborem rynku, produktów czy usług. Pracownicy natomiast powinni skupiać się na rozwiązywaniu problemów szczegółowych. W swoim podejściu Deming przenosi odpowiedzialność za doskonalenie jakości na kadrę kierowniczą i pracowników, a nie specjalistów do spraw jakości. Podsumowaniem filozofii Deminga był 14-stopniowy program. w którym w syntetycznej formie określił, co winno być robione, aby zarządzanie przez jakość stało się faktem [68, s. 14].

Czytaj dalej Program jakości sformułowany przez Ph.B. Crosby’ego

Sezon na McDonalda

Łańcuch restauracji McDonald’s Kroca stał się modelem sieci restauracji szybkiej obsługi. Wstępna inwestycja w pojedynczy punkt wynosiła 250 000 dolarów, jednak stopa zwrotu była znacznie większa niż przeciętna w tej branży. Biorcy musieli spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące jakości produktów, godzin otwarcia, czystości oraz ciągłego dbania o obiekt i ulepszania go. Kroć trafił na swój sezon – coraz więcej rodzin i pojedynczych osób żywiło się poza domem. Jego restauracje oferowały ten sam podstawowy jadłospis o cenach dostępnych dla większości konsumentów. Do roku 1986 na świecie działało już 94190 restauracji McDonalda, które zatrudniały około 159 000 pracowników. Kroć otworzył nowe punkty za granicą, a w kraju rozszerzył asortyment oferowanych potraw o śniadania, sałatki oraz lody. Ray Kroć pomógł zmienić wzorzec żywienia całego narodu.

Czytaj dalej Sezon na McDonalda

Franchising indywidualny oraz podporządkowany

Franchising indywidualny jest typem podobnym do franchisingu bezpośredniego, gdzie w każdą transakcję franchisingową zaangażowany jest franchisodawca. Mamy zatem do czynienia z utworzeniem przez franchisobiorcę jednego przedsiębiorstwa realizującego umowę franchisingową. Możliwości tworzenia takiej sieci są ograniczone, tak jak ograniczona jest rozpiętość kierowania. Franchisodawca nie jest w stanie obsługiwać rozległego terenu, wykorzystując franchising bezpośredni, ponadto koszty takiego zabiegu byłyby niewspółmiernie niskie do efektów.

Czytaj dalej Franchising indywidualny oraz podporządkowany

Wybór segmentu rynku

Wybór segmentu rynku, który przedsiębiorstwo zamierza obsługiwać, należy do jednej z najważniejszych decyzji. Decyzja ta w gruncie rzeczy przesądza o charakterze działalności przedsiębiorstwa. Jej podjęcie jest o wiele trudniejsze w przedsiębiorstwach małych. Wynika to z faktu, iż na ogół nie są one w stanie obsługiwać jednocześnie więcej niż jednego segmentu rynku. Stąd też wybór segmentu musi być w tym przypadku szczególnie rozważny, gdyż błędna decyzja kończy się zazwyczaj znacznymi kłopotami finansowymi. Dokonując wyboru obsługiwanego segmentu rynku, należy postawić sobie kilka pytań. Odpowiedzi na nie mogą powstrzymać przed podjęciem pochopnej decyzji. Oto te pytania:

Czytaj dalej Wybór segmentu rynku