Decyzje strategiczne w prowadzeniu interesów

W planie tym określa się poszczególne zadania i działania konieczne do poprawnego ich wykonania w przewidzianym ściśle czasie oraz warunki, które muszą być dotrzymane przy realizacji poszczególnych czynności i zadań (technologiczne, ekonomiczne, organizacyjne), a także warunki zewnętrzne (np. ochrony środowiska). Plan ten, ustalając szczegółowo zakres podejmowanych działań, określa również bezpośrednich wykonawców poszczególnych działań. Ustalenia planu operacyjnego mogą być bardziej konkretyzowane przez specjalne plany wykonawcze i harmonogramy pracy.

Czytaj dalej Decyzje strategiczne w prowadzeniu interesów

Indeksy w praktyce ubezpieczeniowej

Warto zauważyć, że dla indeksu ułamkowego różnica jest przyrostem względnym Axvv badanego zjawiska, tak więc obrazuje ile jednostek przyrostu absolutnego Ax = x, -xo przypadło na jednostkę wyjściowej wartości x0 z okresu podstawowego. Wyrażony procentowo przyrost względny jest określany mianem tempa wzrostu tw

Czytaj dalej Indeksy w praktyce ubezpieczeniowej

Prezentacja telewizyjna i na wideo

Wszystkie zasady tworzenia prezentacji, z jakimi dotychczas się zapoznaliśmy, mają zastosowanie również przy wystąpieniach na wideo i w telewizji. Ale obowiązują tu też inne reguły. Na wideo i w telewizji widoczne są obrazy i dźwięki niezauważalne dla słuchaczy oglądających prezentację na żywo. Oto kilka elementów różniących prezentacje nagrane w studiu od prezentacji na żywo:

Czytaj dalej Prezentacja telewizyjna i na wideo

Skarbce

Skarbiec bankowy jest pomieszczeniem specjalnie zabezpieczonym i chronionym. Skarbce buduje się zazwyczaj ze zbrojonego betonu i lokalizuje w podziemiach banku. Wiele oddziałów operacyjnych posiada tzw. skarbce wiszące, zlokalizowane na piętrze lub na parterze budynku bankowego. W większych oddziałach operacyjnych pomieszczenia skarbcowe składają się z dwóch części: skarbca właściwego i przedskarb- c a, a każde z tych pomieszczeń ma inne przeznaczenie. W mniejszych oddziałach operacyjnych rolę przedskarbca mogą pełnić szafy pancerne. W największych oddziałach operacyjnych mogą znajdować się dwa skarbce, gdzie drugi może byc skarbcom walutowym lub skarbcem sej Fowym. Wspomniane wyżej skarbce nocne są z reguły oddzielnym pomieszczeniem, nie połączonym ze skarbcem głównym. Decydują o tym względy bezpieczeństwa, bo skarbiec nocny jest dostępny z zewnątrz przez wrzut – nię, podczas gdy jedyny dostęp do właściwego skarbca zabezpieczają drzwi skarbcowe.

Czytaj dalej Skarbce

Możliwe typy struktur organizacyjnych w bankach

Banki różnią się zakresem świadczonych usług, wielkością, techniką pracy, poziomem kwalifikacji zatrudnionych pracowników, warunkami, w jakich funkcjonują itp. Stąd ich struktury mogą być różne. Poza tym struktura każdego banku ulega permanentnym modyfikacjom na skutek zmiany owych warunków. W związku z tym banki mają możliwość zastosowania różnych rozwiązań strukturalnych. Typologia tych rozwiązań jest oparta na wielu kryteriach. Warto o nich wiedzieć, gdyż każdy typ struktury kreuje określone zachowania organizacyjne, taktykę i strategię zarządzania. Dokonana typologia struktur organizacyjnych nawiązuje do omówionych wcześniej ich cech właściwych, które mogą stanowić jedno z kryteriów różnicowania rozwiązań strukturalnych. Warto również zaznaczyć, że prezentowane rodzaje struktur mają charakter modelowy dla banków nie przystają do rzeczywistych.

Czytaj dalej Możliwe typy struktur organizacyjnych w bankach

Rodzaje badań marketingowych – kontynuacja

Większość danych można uzyskać za pomocą badań wtórnych opartych na źródłach wtórnych tak wewnętrznych (wytworzonych w banku), jak i zewnętrznych (powstałych w otoczeniu banku). Badania wtórne polegają na gromadzeniu, opracowaniu i interpretacji wszelkich dostępnych informacji zarówno opublikowanych, jak i nie publikowanych. Na początku należy zebrać i uporządkować informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej banku, korzystając z bilansu banku, rachunku wyników oraz zakresu przedmiotowego i terytorialnego działania banku. W wyniku tych działań uzyskuje się obraz zasobów finansowych, rzeczowych i kadrowych banku. Następnie, korzystając ze statystyk GUS, instytutów badawczych, urzędów centralnych i innych publikacji krajowych i zagranicznych, należy uzyskać ogólną orientację w sytuacji gospodarczej kraju i rejonu działania banku, a na tym tle poznać sytuację banku oraz tendencje zachodzących zmian. Kolejny etap dotyczy badań konkurencji jest on bardzo ważny, gdyż na podstawie jego wyników są określane cele działania banku. Potrzebne dane dotyczące wielkości zatrudnienia, sumy bilansowej, wyników ekonomicznych, struktury lokat i kredytów czy ogólnych strategii działania konkurentów można uzyskać z publikowanych sprawozdań finansowych, sprawozdawczości NBP i GUS, a także z publikacji w fachowych czasopismach. Jednym ze sposobów określenia sytuacji konkurencyjnej jest stosowanie wielo- czynnikowej oceny konkurencji (por. W. Grzegorczyk [26, s. 30]).

Czytaj dalej Rodzaje badań marketingowych – kontynuacja

Rotacje ludzi w różnych miejscach organizacji

Istotnym warunkiem uaktywnienia i uelastycznienia wewnętrznego rynku pracy jest też traktowanie pracowników jako zasobu kadrowego całej firmy, nie zaś „własności” poszczególnych kierowników. Takie podejście jest charakterystyczne dla współczesnej praktyki światowej, a także dla firm zagranicznych w Polsce i wielu joint-ventures. Dla przykładu w firmie „Daewoo-FSO” aktualnie (III ’97) przygotowane są nowe angaże dla kierowników I pracowników, nie określające konkretnego miejsca pracy (pionu, służby, działu czy wydziału itp.). Podaje się jedynie nazwę stanowiska i warunki wynagradzania (oraz ewentualną uwagę o pracy zmianowej). Unika się też zbyt szczegółowego (rozdrobnionego) nazewnictwa stanowisk. W firmach amerykańskich większość stanowisk nierobotniczych jest opisana po prostu jako clerk (urzędnik). Nie nadaje się to, jak sądzę, do bezpośredniego przeniesienia na grunt polski w okresie PRL zrobiono wszystko, aby słowu „urzędnik” nadać maksymalnie pejoratywne i pogardliwe zabarwienie. Niemniej, im mniej zróżnicowanych nazw stanowisk, tym łatwiej o poszerzenie treści pracy i o zwiększenie elastyczności zatrudnienia.

Czytaj dalej Rotacje ludzi w różnych miejscach organizacji