Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Obowiązki franchisingobiorcy oraz opłaty franchisingowe

Wykonywanie i korzystanie z praw przyznawanych w umowie z najwyższą starannością i przy całkowitym poświęceniu swoich sił. Stosowanie systemu w pełnym zakresie, kierując się wytycznymi dawcy, przestrzeganie zasad i norm systemu.

Współuczestniczenie przy przekazywaniu informacji na spotkaniach i seminariach, służących utrzymaniu i wspieraniu jednolitego stosowania systemu: zapoznawanie się z informacjami przekazywanymi przez pracowników centrali.

Dysponowanie wystarczająco licznym i wykształconym personelem. Opłaty ustalone w ramach kontraktu franchisingowego można podzielić na kilka podstawowych kategorii:

– Opłata wstępna (initial franchise) fee):

– jednorazowa, liczona na jedną placówkę (10-50 tys. USD),

– służy pokryciu kosztów wstępnych franchisingodawcy (badania rynkowe, przygotowanie umowy i podręcznika, itp.)

– Opłata rozwojowa (development fee) za prawa rozwijania sieci (na danym terytorium lub w danym kraju).

– Honorarium (rovalty fee):

– okresowe,

– procent od sprzedaży brutto lub dochodu brutto (nie od zysków).

– Opłata na reklamę (advertising fee)

– okresowa,

– wpłacana na specjalny fundusz założony przez administracje przedsiębiorstwa dawcy, przeznaczona na pokrycie wydatków na kampanię reklamową prowadzoną centralnie przez dawcę,

– liczona jako procent opłaty wstępnej.

Opłata wstępna przeznaczona jest na wyrównanie kosztów, jakie poniósł dawca w związku z otwarciem nowej placówki. Do ogólnej sumy doliczy więc on wysokość podatku dochodowego, który zostanie naliczony w jego kraju. Pojawiają się również problemy z opodatkowaniem opłat franchisingowych w przypadku umowy międzynarodowej.

Poufność (Zachowanie tajemnicy zawodowej) oraz klauzula konkurencyjna

Franchisingobiorca zgadza się, aby wszelkie materiały na piśmie, w tym podręcznik franchisingowy, a także wszelkie informacje udostępnione przez dawcę w czasie przed lub w okresie trwania umowy traktować jako tajemnice handlowe. Zobowiązuje się dochować poufności tych tajemnic i wykorzystywać je jedynie do prowadzenia działalności objętej umową.

Na biorcy ciąży również obowiązek uzyskania podobnego oświadczenia od swojego personelu. Wielokrotnie obowiązek dochowania tajemnicy rozciąga się również na okres po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy. Biorca zobowiązuje się nie prowadzić żadnego innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze samodzielnie czy za pośrednictwem osoby trzeciej, a także nie mieć bezpośrednich ani pośrednich udziałów w takich przedsiębiorstwach.

Klauzula ta, zakazując działalności konkurencyjnej, chroni franchising jako metodę współpracy gospodarczej, która może dać wyniki jedynie w wypadku, kiedy biorca poświęci się prowadzeniu przedsiębiorstwa na mocy umowy z dawcą, nie rujnując jego renomy poprzez jednoczesną konkurencję. Zakaz konkurowania rozciąga się na najbliższą rodzinę biorcy i może trwać po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu umowy. Inne warunki mogące znaleźć się w umowie franchisingowej, to:

– usługi zapewniane biorcy przez przedsiębiorstwo dawcy,

– sprawozdawczość i prawo do kontroli ze strony dawcy,

– księgowość, kontrola księgowa (auditing), bilans,

– zakup wyposażenia, urządzeń, towarów,

– ubezpieczenie,

– odpowiedzialność biorcy,

– odpowiedzialność dawcy,

– przeniesienie bądź przekazanie umowy,

– śmierć oraz niezdolność do wykonywania obowiązków przez biorcę,

– wypowiedzenie/rozwiązanie umowy,

– skutki wygaśnięcia umowy,

– arbitraż,

– warunki ogólne (w tym wybór prawa rządzącego umową, uzgodnienia dotyczące modyfikacji umowy, itp.)

W sytuacji, w której biorca ma zawierać umowę musi przyjrzeć się warunkom stawianym przez dawcę, przeciwstawić im swoje i przygotować się do negocjacji korzystniejszego dla obu stron kontraktu.

Nie negocjuje się warunków dotyczących podstawowej koncepcji prowadzenia przedsiębiorstwa (przedmiotu know- -how). Nie negocjuje się również warunków dotyczących użycia znaku towarowego/firmy dawcy.

Można negocjować: wszelkie opłaty za wyjątkiem honorarium, plan rozwoju, wybór terytorium, procedurę rozwiązania kontraktu, powody rozwiązania, program szkoleniowy, warunki transferu płatności, źródła zaopatrzenia w wyposażenie, materiały i produkty niezbędne do prowadzenia działalności (ostatni warunek może zostać uznany za niezgodny z przepisami ustawodawstwa antymonopolowego wyłącznie może zostać przyznane w przypadku, gdy warunek jest niezbędny dla utrzymania jakości produktu). W przypadku wypłaty honorarium – płatności za pierwsze 3-6 miesięcy mogą zostać umorzone przez dawcę w celu ułatwienia biorcy początkowego okresu uruchomienia przedsięwzięcia (tzw. grace period). W umowie mogą zostać zawarte zobowiązania biorcy do niekonkurowania z dawcą po rozwiązaniu umowy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.