Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Motywowanie kadr

Przewagę konkurencyjną banku umożliwiają w głównej mierze dobrze umotywowani pracownicy, nie zaś kapitał, technologia czy informacja. Trudniej bowiem pozyskać, ukształtować i umotywować pracowników oraz wytworzyć właściwe relacje interpersonalne między nimi niż zdobyć potrzebne środki finansowe czy materialne. Z tego punktu widzenia problematykę motywowania kadr należy zaliczyć do ważnego, a jednocześnie najbardziej zaniedbanego obszaru krajowej praktyki zarządzania.

Motywowanie pracowników do sprawniejszej pracy jest jednym z najważniejszych rodzajów działalności kierowniczej. Powszechnie twierdzi się, że efekty pracy zależą od kwalifikacji ludzkich, wspartych odpowiednią motywacją działania. Zrozumienie motywacji jest ważne zwłaszcza dla kierowników, ponieważ pracują oni z ludźmi i osiągają wyniki swojej pracy dzięki ludziom. Kierownicy na każdym szczeblu zarządzania powinni dysponować wiedzą o funkcjach, środkach i mechanizmach motywacji i umieć ją wykorzystać jako instrument świadomej regulacji zachowań podwładnych pracowników. Umiejętność motywowania podwładnych do efektywnej pracy w znacznym stopniu wpływa na skuteczność i zasady pracy kierownika, a tym samym na skuteczność osiągania sformułowanych celów. Jak zatem rozumieć pojęcie motywacji?

Motywacja w ujęciu encyklopedycznym [19, s. 283] „…jest hipotetycznym procesem wewnętrznym, regulującym czynności tak, aby doprowadziły one do osiągnięcia określonego wyniku (celu)”. Motywacja – zdaniem J. Penca [70, s. 137] – „…jako mechanizm psychologiczny uruchamiający i organizujący zachowanie człowieka skierowane na osiągnięcie zamierzonego celu – stanowi jego wewnętrzną siłę, analogiczną do siły fizycznej”. Według S. Borkowskiej [9, s. 11] „…motywowanie jest to proces świadomego i celowego oddziaływania na motywy postępowania ludzi poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich systemów wartości i oczekiwań (celów działania) dla osiągnięcia celów motywującego”. Powyższe definicje świadczą o tym, że motywacja jest różnie rozumiana. Wynika to z tego, że istnieje wiele czynników, na które ludzie reagują w środowisku ich życia i pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.