Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Kwestionariusze w marketingu

Z kolei podstawowymi zaletami kwestionariuszy o strukturze otwartej są: możliwości wykrycia nowych zjawisk, idei lub problemów, uzyskiwanie pogłębionych i szczegółowych wypowiedzi na badany temat, krótszy czas konstruowania kwestionariuszy.

Kwestionariusze o strukturze zamkniętej spotyka się przede wszystkim w badaniach ankietowych, panelowych, skalach postaw kwestionariusze o strukturze otwartej zaś – w wywiadach, technikach projekcyjnych oraz innych metodach badań motywacyjnych. Z punktu widzenia sposobu ujęcia celu badań można wyróżnić:

– kwestionariusze o celu jawnym

– kwestionariusze o celu ukrytym.

Kwestionariusze, w których cel badania jest przedstawiany w sposób jawny, są stosowane do badań bezpośrednich. Oznacza to, że jawność celu badań nie ma wpływu na obniżenie się wiarygodności wyników badań. Nie zawsze jednak taka sytuacja jest możliwa.

W wielu przypadkach ujawnienie celu badań z góry przesądza o tym, że respondenci nie będą udzielali prawdziwych i rzetelnych odpowiedzi. Powoduje to konieczność zastosowania metod pośrednich, a więc takich, w których cel badań nie jest bezpośrednio przedstawiany respondentom.

Kwestionariusze o celu ukrytym są stosowane wtedy, kiedy prawdopodobieństwo uzyskiwania mało wiarygodnych odpowiedzi na pytania o charakterze bezpośrednim jest duże.

Przykładami kwestionariuszy o celu jawnym są ankiety, kwestionariusze stosowane w badaniach panelowych, wywiady głębinowe kwestionariusze o celu ukrytym spotyka się natomiast w badaniach motywacyjnych, skalach postaw, technikach projekcyjnych.

Jeśli w badaniach marketingowych są stosowane techniki wykorzystujące kwestionariusze, to wybór odpowiednich rodzajów kwestionariuszy zależy głównie od dwóch czynników:

– 1) prawdopodobieństwa uzyskiwania mało wiarygodnych odpowiedzi respondentów na pytania o charakterze bezpośrednim,

– 2) stopnia złożoności badań (uzyskiwania informacji wstępnych lub końcowych).

Wykorzystując powyższe czynniki jako kryteria podziału badań, można wyodrębnić cztery typy kwestionariuszy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.