Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Koncepcja działania zróżnicowanego w przedsiębiorczości

Koncepcja działania nie zróżnicowanego na rynku odpowiada zjawisku masowej produkcji w sferze wytwarzania. Stosuje się ją w przedsiębiorstwach mających duży udział w rynku danego produktu, dysponujących dużymi zasobami i możliwościami.

Koncepcja ta jest również bardzo atrakcyjna z ekonomicznego punktu widzenia. Warto jednak pamiętać, że może być ona koncepcją mało kosztowną, ale równocześnie w wielu przypadkach także mało skuteczną.

Przyjęcie koncepcji działania nie zróżnicowanego oznacza, że przedsiębiorstwo nie dokonuje segmentacji rynku i nie bada zjawisk zewnętrznych podporządkowanych tej segmentacji.

Przeprowadza ono natomiast badania mające na celu pozyskanie informacji o kształtowaniu się zjawisk na rynku jako całości. Jeżeli przedsiębiorstwo działa w warunkach nasilania się 7mian rynkowych, to musi rozważyć potrzebę stosowania innych koncepcji działania na rynku. W tej sytuacji musi nie tylko badać te warunki, lecz – jak wcześniej podkreślono – przeprowadzać ich selekcję, umożliwiającą opracowanie odpowiadającej warunkom strategii działania. Strategie te wiążą się integralnie z segmentacją rynku.

W koncepcji działania zróżnicowanego przedsiębiorstwo działa Działanie na rynku jako całości, nie traktując go jednak w sposób zróżnicowane jednorodny. Podejmowane działania nie odnoszą się do rynku jako całości, lecz do celowo wyodrębnionych jego segmentów.

W koncepcji działania zróżnicowanego należy zatem wyodrębnić segmenty oraz opracować oddzielne struktury marketingu-mix dla każdego z nich: marketing-mix 1 > segment 1 marketing-mix 2 segment 2 marketing-mix 3 > segment 3

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.