Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Jednostki gospodarcze z trudnościami płatniczymi

Księgowania operacji kredytowych przebiegają w korespondencji z odrębnymi rachunkami różnych kredytów, prowadzonymi dla każdego kredytobiorcy. Jednak w niektórych przypadkach kredyt może być wykorzystany bezpośrednio na rachunku bieżącym, wywołując powstanie salda debetowego (por. rozdz. 4.2.). Dyspozycje dotyczące udzielania i spłat kredytów wydaje bankowi kredytobiorca. Operacje kredytowe mogą wynikać także z inicjatywy banków, gdy dla zabezpieczenia zwrot- ności kredytów dokonują stosownie do umowy ich przymusowej spłaty.

Niektóre jednostki gospodarcze mają trudności płatnicze, które utrudniają im dysponowanie rachunkiem bieżącym i podważają terminowość rozliczeń. Niezbędnym elementem operacji rozliczeniowej jest bowiem sprawdzenie przez pracownika banku, czy dyspozycje płatnicze klienta znajdują pokrycie w saldzie rachunku bieżącego lub przyznanym kredycie. W razie braku odpowiedniego pokrycia bank nie honoruje otrzymanych dyspozycji. Wywołuje to opóźnienie płatności i tworzy zaległości w rozliczeniach, a w dalszej konsekwencji powstanie zatorów płatniczych (por. rozdz. 10.1.1.).

W każdym dniu, gdy następuje zmiana stanu rachunku, klient otrzymuje wyciąg z rachunku bankowego, przedstawiający dokonane księgowania i wysokość salda na początek i koniec dnia. Bank załącza do wyciągu dowody w postaci odcinków własnych poleceń przelewu klienta, odcinków poleceń otrzymanych, dowody wpłat gotówkowych własnych lub osób trzecich itp. Wyciągi wraz z załącznikami wysyłane są pocztą w dniu ich sporządzenia, a także na życzenie klienta bank może wydawać wyciągi upoważnionym osobom. Dla utrzymania zgodności między zapisami na rachunkach bankowych a własną księgowością jego właściciel powinien bieżąco uzgadniać saldo na podstawie nadsyłanych przez bank wyciągów. W przypadku stwierdzenia różnic powinien on informować o tym bank i dążyć do uzgodnienia zapisów. Wyciąg z rachunku jest jedyną formą informowania o obrotach i stanie rachunku. Klient może uzyskać w banku informację ustną, ale po uprzednim wylegitymowaniu się i udowodnieniu odpowiednich uprawnień. Banki nie udzielają takich informacji telefonicznie, co wiąże się z obowiązkiem zachowania tajemnicy bankowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.