Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Istnienie zróżnicowanych cen na produkt

Sprzedaży produktów towarzyszy zazwyczaj proces świadczenia usług, których poziom może być zróżnicowany. Usługi świadczone na wyższym poziomie przy sprzedaży danego produktu uzasadniają wyższe ceny produktu i odwrotnie.

Różnicowanie cen na produkt może być wspierane różnicowaniem innych instrumentów i działań marketingowych. Wspieranie to umożliwia ograniczanie procesu przepływu popytu między segmentami rynku oraz przyczynia się do zwiększania korzyści wynikających z różnicowania cen.

Istnienie zróżnicowanych cen na produkt oznacza, że dla każdego poziomu ceny trzeba opracować zintegrowany z nią zespół instrumentów i działań marketingowych. Opracowanie tego zintegrowanego zespołu dla wszystkich segmentów rynku, w których istnieją różne ceny na dany produkt, może się okazać w praktyce trudne lub niemożliwe. Trudności w dziedzinie opracowywania zintegrowanego z ceną zespołu pozostałych instrumentów marketingu mogą wpływać na ograniczenie zakresu różnicowania cen.

Kryteria różnicowania cen nie mogą być ujmowane statycznie. Nieustannym zmianom ulegają segmenty rynku wyodrębnione w przekroju przestrzennym. Zmieniają się warunki sprzedaży i zapłaty za produkt. Poziom usług towarzyszących sprzedaży produktu może również ulegać wahaniom w czasie. Wszystko to powoduje, że zróżnicowania cen na produkt nie można sprowadzać do jednorazowego przedsięwzięcia. Różnicowanie cen powinno być rozpatrywane jako proces dynamiczny. Jego podstawą jest analiza istniejącego zróżnicowania cen oraz dokonywania zmian cen wraz ze zmianą warunków, w których produkt jest sprzedawany. Harmonizacja decyzji cenowych ze zmianą warunków działania decyduje o osiąganiu przez przedsiębiorstwo pożądanych efektów ekonomicznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.