Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Jak funkcjonuje franchising – kontynuacja

Obowiązkiem franchise-dawcy jest przygotowanie podręcznika operacyjnego, w którym przedstawia przyszłym franchise- -biorcom wszelkie niezbędne informacje potrzebne do prowadzenia działalności30. Ważnymi obowiązkami franchise-dawcy jest przygotowanie i prowadzenie szkolenia dla franchise-biorców oraz udzielanie im stałej pomocy i poradnictwa.

Z racji swojej funkcji franchise-dawca jest uprawniony do pobierania od franchise-biorców określonych opłat. W celu ustalenia wysokości tych opłat franchise-dawca musi opracować plan finansowy i obliczyć, jakie dochody są mu potrzebne do zapewnienia niezbędnego poziomu dochodu brutto, który ma pokryć jego wydatki na działalność i przynieść pożądany zysk.

Franchise-dawca ma prawo do pobierania opłaty wstępnej jednorazowej za wprowadzenie franchise-biorcy do systemu oraz opłaty stałej bieżącej (opłaty licencyjnej, opłaty za usługi dodatkowe franchise-dawcy, wkład do funduszu reklamowego). Franchise-dawca ma również prawo do opłat, które nie wynikają bezpośrednio z umowy franchisingowej. Może on pobierać czynsz dzierżawny od franchise-biorcy.

Bardzo istotne jest prawo franchise-dawcy do wypowiedzenia umowy. Może on wypowiedzieć umowę, jeśli uzna, że franchise- -biorca nie spełnia swoich zobowiązań. Może to dotyczyć różnych uchybień franchise-biorcy (np. nieuruchomienie jednostki systemu, niezakupienie odpowiedniego lokalu) bądź nieprawidłowości w trakcie działania danej jednostki systemu (np. brak realizacji planu sprzedaży, zmiana asortymentu, zmiana źródeł dostaw).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.