Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Franchising indywidualny oraz podporządkowany

Franchising indywidualny jest typem podobnym do franchisingu bezpośredniego, gdzie w każdą transakcję franchisingową zaangażowany jest franchisodawca. Mamy zatem do czynienia z utworzeniem przez franchisobiorcę jednego przedsiębiorstwa realizującego umowę franchisingową. Możliwości tworzenia takiej sieci są ograniczone, tak jak ograniczona jest rozpiętość kierowania. Franchisodawca nie jest w stanie obsługiwać rozległego terenu, wykorzystując franchising bezpośredni, ponadto koszty takiego zabiegu byłyby niewspółmiernie niskie do efektów.

Franchising podporządkowany wywodzi się z założenia, że występuje pewne podporządkowanie franchisobiorcy fran- chisodawcy. Podporządkowanie to polega na stosowaniu know-how dawcy oraz korzystaniu z jego wskazówek i zaleceń przy prowadzeniu firmy i jej organizacji. Na ile więzi te są mocne i krępują swobodę działań franchisobiorcy, zależy od realizacji ustalonych w umowie oraz systemu stworzonego przez dawcę. Należy jednak zaznaczyć, iż pewne dosyć luźne podporządkowanie franchisobiorcy franchisodawcy jest istotą każdej relacji między nimi. Stąd nie wydaje się zasadne wyodrębnianie tego rodzaju franchisingu. Można natomiast kwalifikować silę oddziaływania jednego podmiotu na drugi.

Franchising wielokrotny poszerza możliwości franchisobiorcy. Franchisobiorca ma bowiem dodatkowe upoważnienia do tworzenia kolejnych jednostek franchisingowych w liczbie określonej w umowie, która precyzuje również warunki tworzenia kolejnych jednostek. Uprawnienia franchisobiorcy do tworzenia nowych jednostek rodzą jego dodatkowe obowiązki, dotyczące np. płatności, kontroli. Równocześnie powstają po stronie franchisodawcy dodatkowe obowiązki dostarczania towarów także do tych jednostek, które zostaną utworzone przez franchisobiorcę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.