Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Franchising a prawodawstwo lokalne

– Na świecie ustawodawstwo chroni franchisobiorcę:

– we Francji istnieje obowiązek ujawnienia wszelkich informacji o tyczących działalności przy zawieraniu umów franchisingowych (są to przepisy o charakterze publiczno-prawnym)

– w Stanach Zjednoczonych – podobnie tzw. disclosure – obowiązek ujawnienia danych przy zawieraniu kontraktu

– w Kanadzie w Prowincji Alberta wydana została Ustawa o franchisingu, która definiuje pojęcie franchisingu oraz opłat franchisingowych oraz zobowiązuje dawcę do przesłania zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych Alberty (Albeńa Securities Commission) wraz z prospektem opisującym pakiet franchisingowy przeznaczony do sprzedaży, zanim rozpocznie sprzedaż praw z pakietu ważność rejestracji wygasa po roku i odnawiana jest na następne roczne okresy w ramach prospektu dawca obowiązany jest ujawnić wszelkie informacje dotyczące jego przedsięwzięcia (czyli ponownie tzw. disclosure)

– w innych krajach nie powstały żadne akty prawne regulujące franchising jako osobne zjawisko, należy jednak pamiętać, że we wszystkich prawie krajach, w których funkcjonuje franchising działają Stowarzyszenia Franchisingowe opracowują one kodeksy etyczne, obowiązujące wszystkich stowarzyszonych franchisodawców, a ich działalność służy m.in. ochronie biorców przed nieuczciwymi praktykami dawców.

W przypadku franchisingu międzynarodowego istnieje swoboda wyboru prawa, któremu podlegać będzie stosunek umowy między dawcą a biorcą. Wybór prawa polskiego nie jest koniecznie korzystny – nie istnieją przepisy regulujące sytuację umów franchisingowych. Ważne jest, aby umowa franchisingu zawierała elementy takie, jak czas trwania, podstawy unieważnienia bądź rozwiązania umowy – z powodu braku uregulowania prawnego niezawarcie ich w umowie może spowodować kłopoty przy próbie rozwiązania stosunku umownego, nawet w przypadku naruszenia podstawowych warunków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.