Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Formy zorganizowanych rynków hurtowych

Działalność hurtowa jest prowadzona także za pomocą takich form organizacyjnych, które ułatwiają koncentrację obrotów handlowych i ich lokalizację w jednym miejscu. Przybierają one postać zorganizowanych rynków, na których dochodzi do trans- akcji między wieloma sprzedawcami i nabywcami. Podstawowymi formami zorganizowanych rynków handlu hurtowego są17:

– giełdy towarowe

– aukcje

– przetargi

– targi i wystawy

– centra handlu hurtowego.

Przykładem daleko idącego organizacyjnego unormowania Giełdy funkcjonowania rynku są giełdy towarowe. Giełdę towarową towarowe można określić jako „regularne, odbywające się w określonym czasie i miejscu, podporządkowane określonym normom i zasadom spotkania osób pragnących zawrzeć transakcje kupna- sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiot stanowią dobra zamienne, przy czym ceny w owych transakcjach są ustalane na podstawie istniejącego w danej chwili układu podaży i popytu, a następnie podawane do wiadomości publicznej”18.

Na giełdach towarowych koncentruje się handel towarami masowymi, dla których można ustalić cechy typowe, a więc je wystandaryzować, nadając im w ten sposób walor zamienności.

Stąd też przedmiotem transakcji na giełdach towarowych są przede wszystkim takie towary masowe, jak: zboża, rośliny oleiste, kawa, cukier, bawełna, juta, konopie, sizal, kauczuk, żywiec, jaja, skóry, wełna, metale nieżelazne, materiały energetyczne, chemikalia itp.

Giełdy towarowe są zazwyczaj wyspecjalizowane w handlu określoną grupą towarów, rzadziej jednym produktem. Na giełdach towarowych występują następujące rodzaje transakcji19:

– rzeczywiste

– terminowe

– zabezpieczające.

Formy zorganizowanych rynków hurtowych cz. II

Transakcje te mają jeszcze wiele odmian. Transakcje rzeczywiste mają charakter efektywny. Sprzedawca dostarcza albo poleca dostarczyć towar do miejsca wskazanego te przez nabywcę bądź natychmiast, bądź w określonym, krótkim okresie. Zapłata następuje przy dostawie sprzedanego towaru.

Transakcje terminowe nie mają charakteru transakcji towarowych jako takich. Celem tych transakq’i nie jest efektywna dostawa towarów, lecz są one zawierane po to, by uchronić się przed stratami wynikającymi z wahań cen (notowań) towarów giełdowych bądź wyzyskaniem zmian cen towarów giełdowych w czasie lub różnic na różnych giełdach.

Transakcje zabezpieczające polegają na powiązaniu ze sobą transakcji efektywnej z transakcją typu spekulacyjnego i występują w przypadku, gdy nabywca (sprzedawca) efektywnego towaru przypuszcza, że sprzeda go (kupi) dopiero po pewnym czasie. W celu zabezpieczenia się przed ewentualną obniżką (zwyżką) cen na dany towar zawiera równocześnie inną transakcję terminową, sprzedając lub kupując tyle towaru, ile rzeczywiście zakupił lub sprzedał. Obniżka (zwyżka) cen na towarze efektywnym i wynikłe z tego powodu straty są w takim przypadku kompensowane z tytułu dokonanych transakcji typu spekulacyj nego 2 0.

Aukcje Uproszczoną odmianą giełdy są aukcje towarów niestandardowych, tj. takich, które nie mogą być w pełni jakościowo ujednolicone i które trzeba zobaczyć w naturze, aby ocenić ich jakość i wartość. Stąd też towar na aukcji jest do wglądu albo w postaci próbek, albo całych partii (lotów).

Aukcje mogą być stale, jeżeli są organizowane w określonych na dłuższy czas terminach, lub doraźne21. Aukcje stałe są najczęściej przygotowywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, tzw. domy aukcyjne, doraźne zaś przez producentów, przedsiębiorstwa handlowe, spedytorów, przewoźników itp.

Sprzedaż towarów na aukcjach odbywa się na zasadzie licytacji. Towar jest sprzedawany nabywcy, który oferuje najwyższą cenę. Licytacja przebiega od ceny minimalnej, ustalonej przez właściciela towaru, wzwyż lub od ceny maksymalnej, obniżanej do poziomu, kiedy towar znajdzie nabywcę albo osiągnie cenę minimalną, poniżej której właściciel nie będzie chciał go sprzedać.

Przetarg jest sposobem wyboru dostawy towaru. Polega on na wcześniejszym ustaleniu warunków mającego się odbyć wyboru, a następnie na dokonaniu wyboru dostawcy towarów. Do podstawowych rodzajów przetargów zalicza się przetarg otwarty (nieograniczony, publiczny), ogłaszany przez kupującego w środkach masowego przekazu, oraz przetarg zamknięty (ograniczony), do którego są zapraszani wybrani kontrahenci22. Osoby (fizyczne lub prawne) chcące wziąć udział w przetargu podają swoje oferty, które powinny być otwarte określonego dnia (przetarg pisemny), lub zgłaszają je kupującemu ustnie w ustalonym terminie (przetarg ustny).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.