Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

FAKTORING CZ. II

Gdy faktor nabywa należność bez prawa regresu (a), przyjmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika, a faktorant odpowiada jedynie za faktyczne istnienie wierzytelności. Gdy faktor zachowuje prawo regresu wobec faktoranta, może żądać od niego zwrotu udzielonej zaliczki, jeżeli dłużnik nie ureguluje zobowiązania. Wówczas operacja finansowania ma charakter zbliżony do kredytowania. W jednym i drugim przypadku bank (faktor) wykonuje techniczne czynności inkasowania należności. W funkcji usługowej faktor, poza inkasowaniem nabytych należności, często przyjmuje obowiązek prowadzenia ich ewidencji, a także przymusowego dochodzenia należności niewypłacalnych dłużników.

W celu ograniczenia ryzyka ściągnięcia faktorowanych należności faktor (bank) może ubezpieczyć się w zakładzie ubezpieczeniowym. W faktoringu właściwym faktor przejmuje ryzyko (del credere), co zabezpiecza faktoranta przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Natomiast faktor może przenieść całość lub część przyjętego ryzyka na zakład ubezpieczeniowy, zawierając z nim umowę ubezpieczenia należności faktoringowych. Może ona mieć charakter umowy generalnej, dotyczącej umów zawieranych przez faktoranta z wszystkimi faktorantami, lub umowy jednostkowej, dotyczącej określonej umowy faktoringu.

W praktyce występują różne formy faktoringu realizującego w różnym stopniu przytoczone funkcje, co zależy od treści umów zawieranych między faktorantem a faktorem. Umowy zawierane są zazwyczaj na dłuższy okres i mogą być wypowiedziane przez obie strony. Umowa ustala zasady i procent wypłacanych przez bank kwot pieniężnych w stosunku do nominalnej wartości wierzytelności przedsiębiorstwa (faktoranta) przejmowanych przez bank, ustala wysokość prowizji, a także inne obowiązki faktora (np. w zakresie prowadzenia ewidencji należności). Umowy mogą określać węższy zakres obowiązków banku w pełnieniu wymienionych wyżej funkcji, a ich szczegółowe postanowienia przystosowują treść usług faktoringu do konkretnych potrzeb.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.