Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Strukturalny charakter marketingu

Strukturalny charakter marketingu powoduje, że istotne znaczenie ma nie tylko wielkość zasobów, lecz również ich struktura. Poszczególne instrumenty i działania marketingowe mogą być bowiem kreowane…

Biuletyn – dalszy opis

Możesz go również poinformować o promocjach, zniżkach za terminowe spłaty i wszelkich zaplanowanych prezentacjach i wystąpieniach. Jeśli ktoś recenzował którąś z Twoich prezentacji, poinformuj o tym,…

Skromny budżet na badania marketingowe lub jego brak

Analiza rynku jest szczególnym przykładem badania marketingowego o fundamentalnym znaczeniu. Jeżeli w naszej firmie przeznacza się niewiele pieniędzy na badania rynku lub w ogóle brak na to środków,…

Czym jest analiza skupień

Analiza skupień (cluster analysis) obejmuje techniki, których skupień celem jest połączenie badanych czynników lub obiektów (respondentów badań) w bardziej homogeniczne grupy. Grupy są wyodrębniane w…

Zintegrowana struktura marketingu

Z rysunku wynika, że między instrumentami it a i2 mogą zachodzić dwojakiego rodzaju zależności. Zmiana wielkości sprzedaży z punktu A1 do punktu A2 lub z punktu B1 do punktu B2 wymaga zmiany stopnia…

Jak funkcjonuje franchising – kontynuacja

Obowiązkiem franchise-dawcy jest przygotowanie podręcznika operacyjnego, w którym przedstawia przyszłym franchise- -biorcom wszelkie niezbędne informacje potrzebne do prowadzenia działalności30.…

Wybór listy wyodrębnianych segmentów rynku

W wielu przypadkach poprawne wyodrębnienie segmentu rynku może nastąpić jedynie na podstawie różnorodnych kryteriów specyficznych. W przypadku artykułów żywnościowych mogą to być np. częstotliwość…

Podejście do zarządzania strategicznego w bankach

Kolejnym istotnym wyróżnikiem zarządzania strategicznego jest horyzont czasowy podejmowanych decyzji. Zwykle jest to okres długi, ponadpięcioletni. Zarówno w teorii, jak i w praktyce podejście do…

Osiągane korzyści z działań marketingowych

Każdy z nas może samodzielnie podjąć próbę oceny, w skali od 1 do 10, kompetencji swojej firmy w zakresie planowania przedsięwzięć i ich wykonania. Ci, którzy oceniliby swoje działania w dziedzinie…

Leasing

Transakcje leasingowe mogą przebiegać między podmiotami gospodarczymi bez udziału banku lub z jego udziałem. W istocie rzeczy leasing jest alternatywną wobec kredytu, formą finansowania. Jednak banki…

Ujednolicenie rozmiarów i graficznego układu czeku

Protest czeku sporządza notariusz w formie odpowiedniej adnotacji na odwrotnej stronie czeku albo na osobnej karcie, połączonej z czekiem. Należy tę kartę połączyć z czekiem w ten sposób, aby nie…